Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 213/XXVII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póz. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości : Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły.

Powyższe zmiany wprowadza się ze względu na wynik przetargu. Zadanie powyższe jest przedsięwzięciem – zał. nr 2

 

§ 2.

 

Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych , określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty, w tym:

  1. w 2014 r. do kwoty 700 407,00 zł
  2. w 2015 r. do kwoty 114 898,00 zł

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2013 06:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż