Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

UCHWAŁA Nr 23/III/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie :
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35 poz. 230 z póź. zm. Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 247/XXXVII/2002

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 23/III/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 20 grudnia 2002 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2003 r.

Charakterystyka Gminy Pruchnik
Gmina Pruchnik obejmuje 7.862 ha powierzchni i dziesięć miejscowości.
Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Pruchnik.
Aktualna liczba mieszkańców to 9.676 osób
W 9 szkołach uczy się ogółem 1.537 uczniów

Problemem społecznym w gminie jest bezrobocie, a tym samym rozpowszechnienie ubóstwa. Z pomocy GOPS w roku 2003 skorzystało 449 rodzin - w sumie 1918 osób.

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywane będą poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej a w szczególności:

 1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez :
  • utworzenie Punktu Konsultacyjnego jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym,
  • prowadzenie rozmów ,udzielanie porad przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpraca z grupami trzeźwościowymi działającymi przy parafiach naszej gminy.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej ,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  • organizowanie szkoleń w zakresie rozpoznawania uzależnień i oddziaływanie w różny sposób i różnymi metodami na osoby systematycznie nadużywające napojów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym :
  • finansowanie spotkań, prelekcji organizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
  • wspieranie działań rad sołeckich poszczególnych sołectw, organizacji społecznych, placówek oświatowo -wychowawczych, kulturalnych, zdrowotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie
 5. Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 70 zł /słownie siedemdziesiąt złotych/ za każde posiedzenie.


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 23/III/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 20 grudnia 2002 r.

PLAN
wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu rozwiązywania problemów alkoholowych w Pruchniku na 2003 rok.

Zadania własne gminy

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
  1. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 600
  2. Koszty szkolenia członków komisji i innych osób 500
  3. Delegacje 500
 2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
  1. Dofinansowanie turnusów kolonijnych z programami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem z terenu Gminy Pruchnik 12 000
  2. Dofinansowanie obozów i rekolekcji dla dzieci i młodzieży z KSM Pruchnik 3 000
 3. Realizacja profesjonalnych programu edukacyjnych i profilaktycznych w 6 szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach prowadzonych przez nauczycieli z w/w szkół 4 000
  1. Zakup materiałów propagandowych, plakatów, ulotek dla szkół, ośrodka zdrowia, policji 200
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
  1. Dofinansowanie rewiru dzielnicowych w Pruchniku na zakup paliwa do samochodu w celu przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholi 2 000
  2. Dofinansowanie izby wytrzeźwień w Żurawicy 1 000
  3. Opinie biegłych sądowych 940
  4. Zwrot kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej 500
  5. Dofinansowanie organizowanych przez Urząd Gminy imprez sportowych np.: Biegi o Memoriał Ks. B Markiewicza, Zlot Rowerowy im. Marka Papały, Cross Country dla Dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach działalności profilaktycznej zapobiegającej powstawaniu patologii przez zagospodarowanie czasu wolnego 15 000
  6. Dofinansowanie zakupu sprzętu audio - wizualnego i sprzętu sportowego dla szkół podstawowych i gimnazjum 13 000
 5. Doposażenie sali będącej miejscem spotkań komisji i ludzi z problemem alkoholowym mieszczącej się w Urzędzie Gminy Pruchnik 8 760

Łączna suma wydatków 65 000

Opracowała:
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 06:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż