Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 383878-2013 z dnia 2013-09-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Przedmiotem zamówienia jest Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Pruchniku ulica Parkowa Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1) Etap I: Pasaż i pawilony handlowe Oświetlenie terenu Przyłącza wodno-kanalizacyjne zewnętrzne i kolektor...
Termin składania ofert: 2013-10-07


Numer ogłoszenia: 404192 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 383878 - 2013 data 20.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, fax. 16 6236130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 50 000 zł w terminie do dnia 08-10-2013 r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 08:30 - 14:30. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji Gminy Pruchnik) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. a. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy..
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 50 000 zł w terminie do dnia 10-10-2013 r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 08:30 - 14:30. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji Gminy Pruchnik) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. a. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4...
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 21..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 21..

 

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana ogłoszenia nr 2 Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Pruchniku ulica Parkowa
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:04.10.2013 13:27
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:04.10.2013 13:27