Uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr 24/III/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie :
uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. “d”, lit. “i” oraz pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku/ art. 109 ust. 1, art. 122, 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym: - 14.338.698
 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały w wysokości - 983.515 zł.

 3. Ustala się wydatki budżetowe gminy na 2003 rok w wysokości - 14.689.698 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

  • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 983.515 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie - 351.000 zł.
 5. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 351.000 zł ustala się zaciągnięcie pożyczki.
 6. Przychody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 3.

§ 2.

 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 146.000
 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie - 20.000 zł na awans zawodowy nauczycieli.

§ 3.

Określa się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę - 65.000 zł i wydatków na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2003 rok na kwotę - 65.000 zł.

§ 4.

Ustala się dotację dla Instytucji Kultury w kwocie 250.000 zł w tym:

 • Biblioteki - 100.000
 • Domy i Ośrodki Kultury - 150.000

§ 5.

Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego w kwocie - 29.280

§ 6.

Ustala się dotacje budżetowe dla innych podmiotów realizujących zadania własne gminy w kwocie - 55.502 zł w zakresie:

 • na promocję gminy na łamach gazety lokalnej - 3.000 zł.
 • dowóz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, realizujących obowiązek szkolny - 26.502
 • upowszechnianie, krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży z terenu gminy Pruchnik - 6.000
 • na promocję gminy poprzez rozpowszechnienie obrzędów, tradycji regionalnych - 20.000 zł.

§ 7.

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 4.418.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 w tym objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na kwotę - 3.928.000 zł tj.:

 • Czysta i zdrowa gmina - 2.400.000
 • Nowoczesna szkoła - 1.228.000
 • Dostępna gmina - 300.000

§ 8.

Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
  2. Zaciąganie zobowiązań do sumy 500.000 zł w roku budżetowym z wyłączeniem zobowiązań inwestycyjnych.
  3. Zaciąganie długu związanego z pokryciem deficytu budżetowego w wysokości - 351.000 zł.
  4. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wskazany przez Radę Gminy do prowadzenia obsługi finansowej Gminy Pruchnik

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24/III/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 20 grudnia 2002 r.

Dochody budżetowe

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.700

- dzierżawa za obwody łowieckie

1.700

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.146.000

 • darowizny na wodociąg gminny

150.000

 • wpływy za pobór wody

100.000

 • dotacja celowa na realizację inwestycji własnych gminy

56.000

 • pomoc finansowa otrzymana na współfinansowanie zadania inwestycyjnego gminy w ramach programu SAPARD

840.000

700

 • Gospodarka mieszkaniowa

132.565

 • odsetki od nieterminowych wpłat

600

 • wpływy z czynszu za grunty

8.000

 • opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości

6.500

 • czynsze za lokale

117.465

710

Działalność usługowa

6.000

 • opłata grobowa

6.000

750

Administracja publiczna

57.000

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

57.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.415

-

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / zleconych gminie ustawami

1.415

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych

3.547.907

-

 • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

607.979

 • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

18.000

 • wpływy z opłaty eksploatacyjnej

750.000

 • wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

65.000

 • wpływy z karty podatkowej

4.000

 • wpływy z podatku rolnego

535.158

 • wpływy z podatku leśnego

8.000

 • wpływy z podatku od nieruchomości

1.502.170

 • wpływy od spodków i darowizn

8.000

 • wpływy z podatku od psów

100

 • wpływy od środków transportowych

15.000

 • wpływy z opłaty targowej

4.000

 • wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

2.500

 • wpływy z opłaty skarbowej

2.000

 • podatek od czynności cywilnoprawnych

20.000

 • odsetki

6.000

758

Różne rozliczenia

8.294351

 • część oświatowa subwencji ogólnej

6.142.523

 • część podstawowa subwencji ogólnej

1.900.164

 • część rekompensująca subwencji ogólnej

211.664

 • odsetki od środków na rachunkach bankowych

40.000

801

Oświata i wychowanie

130.315

 • wynajem sal sportowych

4.000

 • odsetki

1.000

 • wpływy ze sprzedaży majątku

4.000

 • czynsze z mienia

9.908

 • dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

100.000

 • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

11.407

853

Opieka społeczna

894.100

 • wpływy za usługi opiekuńcze

4.000

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

890.100

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

17.345

 • wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

17.000

 • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

345

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

110.000

 • pieniężne darowizny na budowę kanalizacji

10.000

 • wpływy z opłat za ścieki

65.000

 • dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /zleconych gminom ustawami/

35.000

Razem:

14.338.698


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 24/III/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 20 grudnia 2002 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

9.700

01030

Izby Rolnicze

8.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0
 2. dotacje - 8.000
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego - 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

8.000

 • wydatki majątkowe

0

01095

Pozostała działalność

1.700

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

1.700

 • wydatki majątkowe

0

020

Leśnictwo

2.000

02095

Pozostała działalność

2.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

2.000

 • wydatki majątkowe

0

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.713.475

40002

Dostarczanie wody

2.713.475

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 158.475
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

263.475

 • wydatki majątkowe

2.450.000

600

Transport i łączność

620.000

60016

Drogi publiczne gminne

620.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

270.000

 • wydatki majątkowe

350.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

70.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

70.000

 • wydatki majątkowe

0

710

Działalność usługowa

10.000

71035

Cmentarze

10.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

10.000

 • wydatki majątkowe

0

750

Administracja publiczna

2.106.123

75011

Urzędy wojewódzkie

57.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 55.020
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

57.000

 • wydatki majątkowe

0

75022

Rady Gmin

50.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

50.000

 • wydatki majątkowe

0

75023

Urzędy Gmin

1.924.123

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.506.847
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

1.804.123

 • wydatki majątkowe

120.000

75047

Pobór podatków

70.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50.000
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

70.000

 • wydatki majątkowe

0

75095

Pozostała działalność

5.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 174
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

5.000

 • wydatki majątkowe

0

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.415

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Draż sądownictwa

1.415

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

1.415

 • wydatki majątkowe

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

130.000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

130.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.000
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

80.000

 • wydatki majątkowe

50.000

757

Obsługa długu publicznego

5.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

5.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

5.000

 • wydatki majątkowe

0

758

Różne rozliczenia

166.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

166.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

166.000

 • wydatki majątkowe

0

801

Oświata i wychowanie

6.678.989

80101

Szkoły podstawowe

3.641.471

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.619.368
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

3.541.471

 • wydatki majątkowe

100.000

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

311.032

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 241.882
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

311.032

 • wydatki majątkowe

0

80110

Gimnazja

2.539.297

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.101.218
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

1.311.297

 • wydatki majątkowe

1.228.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

146.502

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 24.090
 2. dotacje - 26.502
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

146.502

 • wydatki majątkowe

0

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

29.280

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18.000
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

29.280

 • wydatki majątkowe

0

80195

Pozostała działalność

11.407

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

11.407

 • wydatki majątkowe

0

851

Ochrona zdrowia

65.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

65.000

 • wydatki majątkowe

0

853

Opieka społeczna

1.025.000

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

32.400

-

 • wydatki bieżące z tego
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 • dotacje - 0wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 • wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

32.400

 • wydatki majątkowe

0

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

692.926

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 32.000
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

692.926

 • wydatki majątkowe

0

85315

Dodatki mieszkaniowe

5.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

5.000

 • wydatki majątkowe

0

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

84.500

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

84.500

 • wydatki majątkowe

0

85319

Ośrodki pomocy społecznej

156.200

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 134.701
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego -0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

156.200

 • wydatki majątkowe

0

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

33.974

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.774
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

33.974

 • wydatki majątkowe

0

85395

Pozostała działalność

20.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

20.000

wydatki majątkowe

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

482.996

85401

Świetlice szkolne

125.595

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 107.337
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

125.595

 • wydatki majątkowe

0

85404

Przedszkola

357.056

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 306.456
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

357.056

 • wydatki majątkowe

0

85495

Pozostała działalność

345

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje - 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

345

 • wydatki majątkowe

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

225.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

50.000

 • wydatki majątkowe

50.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

10.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

10.000

 • wydatki majątkowe

0

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

115.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje – 0
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

65.000

 • wydatki majątkowe

50.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

273.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

23.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje - 23.000
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

23.000

 • wydatki majątkowe

0

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

150.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje - 150.000
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

150.000

 • wydatki majątkowe

0

92116

Biblioteki

100.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
 2. dotacje - 100.000
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

100.000

 • wydatki majątkowe

0

926

Kultura fizyczna i sport

106.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

106.000

-

 • wydatki bieżące z tego
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.000
 2. dotacje - 6.000
 3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
 4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

86.000

 • wydatki majątkowe

20.000

RAZEM

14.689.698


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 24/III/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 20 grudnia 2002 r.

Przychody deficytu budżetowego w 2003 roku.

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

351.000


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 24/III/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 20 grudnia 2002 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2003 rok.

I. DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

750

Administracja publiczna

57.000

 • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich

57.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.415

 • dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców

1.415

853

Opieka społeczna

890.100

 • dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

32.400

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i pokrycie ubezpieczenia społecznego

663.000

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

84.500

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

110.200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

35.000

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na oświetlenie ulic

35.000

Razem:

983.515

II. WYDATKI

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

750

Administracja publiczna

57.000

75011

Urzędy Wojewódzkie

57.000

-

 1. wydatki bieżące z tego:
  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 55.020
  2. dotacje
  3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
  4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

57.000

 • wydatki majątkowe
  1. 0

   751

   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

   1.415

   75101

   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

   1.415

   -

   1. wydatki bieżące z tego:
    1. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0
    2. dotacje
    3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
    4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

   1.415

  2. wydatki majątkowe
   1. 0

    853

    Opieka społeczna

    890.100

    85313

    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

    32.400

    -

    1. wydatki bieżące z tego:
     1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0
     2. dotacje
     3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
     4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

    32.400

   2. wydatki majątkowe
    1. 0

     85314

     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

     663.000

     -

     1. wydatki bieżące z tego:
      1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 32.000
      2. dotacje - 0
      3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego - 0
      4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

     663.000

    2. wydatki majątkowe
     1. 0

      85316

      Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

      84.500

      -

      1. wydatki bieżące z tego:
       1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 0
       2. dotacje – 0
       3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
       4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

      84.500

     2. wydatki majątkowe
      1. 0

       85319

       Ośrodek Pomocy Społecznej

       110.200

       -

       1. wydatki bieżące z tego:
        1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 108.220
        2. dotacje – 0
        3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
        4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

       110.200

      2. wydatki majątkowe
       1. 0

        900

        Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

        35.000

        90015

        Oświetlenie ulic, placów i dróg

        35.000

        -

        1. wydatki bieżące z tego:
         1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 0
         2. dotacje – 0
         3. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 0
         4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0

        35.000

        -

       2. wydatki majątkowe
        1. 0

         Razem:

         983.515


         Załącznik Nr 5
         do Uchwały Nr 24/III/02
         Rady Gminy Pruchnik
         z dnia 20 grudnia 2002 r.

         PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

         Nazwa środków specjalnych

         Przychody

         Wydatki

         Przedszkole Samorządowe w Pruchniku -“zakup żywności"

         39.000

         39.000

         Szkoła Podstawowa Nr 1 - “zakup żywności"

         69.000

         69.000

         Gimnazjum - “stypendia"

         27.000

         27.000

         Razem:

         135.000

         135.000


         Załącznik Nr 6
         do Uchwały Nr 24/III/02
         Rady Gminy Pruchnik
         z dnia 20 grudnia 2002 r.

         Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

         Przychody ogółem: 4.200,00
         Wydatki ogółem: 4.200,00


         Załącznik Nr 7
         do Uchwały Nr 24/III/02
         Rady Gminy Pruchnik
         z dnia 20 grudnia 2002 r.

         Zadania inwestycyjne:

         Lp.

         Nazwa zadania

         Plan

         Środki własne

         Wpłaty mieszkańców

         Pozostałe

         Zadana objęte limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

         I.

         Czysta i zdrowa gmina

         1.

         Wodociągowanie miejscowości Kramarzówka

         1.690.000

         752.500

         97.500

         840.000

         2.

         Wodociągowanie miejscowości Jodłówka Parcelacja

         710.000

         306.500

         52.500

         351.000

         II.

         Nowoczesna szkoła

         1.

         Budowa gimnazjum

         1.228.000

         1.128.000

         -

         100.000

         III.

         Dostępna gmina

         1.

         Droga Pruchnik ul. Szkolna

         300.000

         300.000

         -

         -

         Pozostałe zadania:

         1.

         Dokumentacja sieci wodociągowej

         50.000

         50.000

         -

         -

         2.

         Droga Pruchnik Górny

         50.000

         50.000

         -

         -

         3.

         Rozbudowa Urzędu Gminy

         110.000

         110.000

         -

         -

         4.

         Zakup komputerów od Urzędów Gminy

         10.000

         10.000

         -

         -

         5.

         Rozbudowa Remisy Strażackiej Rozburz Długi

         50.000

         50.000

         -

         -

         6.

         Modernizacja placówek oświatowych

         100.000

         100.000

         -

         -

         7.

         Dokumentacja sieci kanalizacyjnej

         50.000

         50.000

         -

         -

         8.

         Budowa nowych punktów oświetleniowych

         50.000

         50.000

         -

         -

         9.

         Budowa stadionu w Hawłowicach

         20.000

         20.000

         -

         -

         Razem:

         4.418.000

         2.977.000

         150.000

         1.291.000


         Powrót

         Załączniki

         Brak załączników w dokumencie.

         Metryka dokumentu

         ukryj
         Tytuł dokumentu:Uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.
         Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
         Informację opublikował:Administrator BIP
         Informację wytworzył:
         Data na dokumencie:Brak
         Data publikacji:27.03.2005 06:20

         Rejestr zmian dokumentu

         pokaż