Pruchnik: Modernizacja - remont dróg poscaleniowych oraz drogi gminnej (w Rozborzu Długim do cmentarza) na terenie Gminy Pruchnik
Ogłoszenie przesłano na PORTAL/UZP :Numer ogłoszenia: 423928 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130 , strona internetowa www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja - remont dróg poscaleniowych oraz drogi gminnej (w Rozborzu Długim do cmentarza) na terenie Gminy Pruchnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja - remont dróg poscaleniowych oraz drogi gminnej (w Rozborzu Długim do cmentarza) na terenie Gminy Pruchnik na drodze : I -Modernizacja- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Świebodna, dz. o nr ewid. 733, 765, 560 na powierzchni 210m2. Szczegółowy wykaz został określony w przedmiarze robót zał nr 3 do zaproszenia w/w przedmiot zamówienia jest zakresem uzupełniającym do umowy nr IZ 271/19/2013 zawartej dnia 28-08-2013 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących 7,97% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego ( Portal-UZP nr 155717-2013 z dnia 05-08-2013) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego: 5 775,00 zł netto co stanowi 1 436,71 Euro.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO BUDINSTEL, ul Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja - remont dróg poscaleniowych oraz drogi gminnej (w Rozborzu Długim do cmentarza) na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:17.10.2013 14:32
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:17.10.2013 14:32