Zatwierdzenie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Kramarzówka na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr 221/XXVIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Kramarzówka na lata 2008-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. b i lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 501 tekst jednolity)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kramarzówka, polegające na:

  1. w rozdziale: Plan zadań – cel 4. poz. 1 otrzymuje brzmienie: „rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, roboty wykończeniowe, zakup wyposażenia świetlicy, w tym do: zaplecza kuchennego, sali bankietowej itp.”.
  2. wprowadzeniu opisu i charakterystyki obszarów, o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Kramarzówka na lata 2008-2015.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2013 06:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.