Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

UCHWAŁA Nr 219/XXVIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. 594 ze zm./ oraz art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst jednolity z 2007 roku /Dz. U. z 2013 r. poz. 260/ po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zalicza do kategorii dróg gminnych niżej wymienioną drogę w Pruchniku:

  • droga stanowiąca przedłużenie ulicy Przemyskiej (droga gminna numer 1 11686 R) do połączenia z ulicą Jarosławską (droga wojewódzka nr 881) obejmująca działki ewidencyjne nr 2506/2, 2505/2, 2504/2, 2503/2, 2502/1, 2500/1, 2499/1, 2461/2, 2462/1 - długości 540 metrów.

§ 2.

 

Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2013 06:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.