Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok

UCHWAŁA Nr 216/XXVIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 340 953,20 zł
w tym:

 • dotację celową z budżetu państwa w kwocie 45 196,87zł, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.
 • środki z PFRON na zakup autobusu 17 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 150 000,00 zł
 • wynajem pomieszczeń w budynku gimnazjum 9 250,00 zł
 • opłaty za pobór wody 27 409,13 zł
 • zwrot do budżetu gminy świadczeń nienależnie pobranych 1 500,00 zł
 • środki na realizacje programu Comenius 67 603,20 zł
 • podatek od nieruchomości za drogi 40 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 400 953,20 zł
w tym;

 • opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej 6 000,00 zł
 • zakup autobusu 17 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 230 000,00 zł
 • zakup kotła grzewczego dla SP w Kramarzówce 6 600,00 zł
 • budowa oświetlenia ulicznego 20 000,00 zł
 • wybrukowanie placu przy remizie w Jodłówce Parcelacji 20 000,00 zł
 • bieżące funkcjonowanie gimnazjum w Pruchniku 9 250,00 zł
 • zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych 1 500,00 zł
 • realizacja przez SP Nr 1 w Pruchniku programu Comenius 67 603,20 zł
 • podatek od nieruchomości za drogi 40 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 60 000,00 zł
w tym:

 • utrzymanie dróg gminnych 40 000,00 zł
 • budowa sieci kanalizacyjnej 10 000,00 zł
 • budowa parkingu przy kościele w Pruchniku 10 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 216/XXVIII/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26.09.2013

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

27 409,13

40002

Dostarczanie wody

27 409,13

0830

Wpływy z usług

27 409,13

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

40 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

40 000,00

0310

Podatek od nieruchomości

40 000,00

758

Różne rozliczenia

45 190,87

75814

Różne finansowe rozliczenia

45 190,87

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin

38 006,88

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)

7 183,99

852

Pomoc społeczna

151 500,00

85203

Ośrodki wsparcia

150 000,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

150 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 500,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 500,00

801

Oświata i wychowanie

76 853,20

80101

Szkoły podstawowe

67 603,20

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

67 603,20

80110

Gimnazja

9 250,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

9 250,00

 


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 216/XXVIII/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26.09.2013

Zestawienie  wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

46 000,00

40 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

40 000,00

4270

Zakup usług remontowych

40 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

6 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

40 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

40 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40 000,00

20 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

20 000,00

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

801

Oświata i wychowanie

74 203,20

80101

Szkoły podstawowe

74 203,20

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 600,00

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

4301

Zakup usług pozostałych

29 603,20

4411

Podróże służbowe krajowe

25 000,00

4431

Różne opłaty i składki

1 000,00

80110

Gimnazja

9 250,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 250,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

22 500,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

6 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

80195

Pozostała działalność

22 500,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

6 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

852

Pomoc społeczna

231 500,00

85203

Ośrodki wsparcia

230 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

230 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 500,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

10 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2013 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż