BURMISTRZ PRUCHNIKA

OGŁASZA

II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej wraz z lokalami użytkowymi w Pruchniku Gmina Pruchnik.

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 185/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczone zostały n/w nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Przedmiotowe lokale były przedmiotem I bezskutecznego przetargu w dniu 29 października 2013 roku.

Udział wynoszący 48/1000 części i 51/1000 części w działce numer 159/5 o powierzchni 0,3671 ha w tym B – 0,1464 ha, Ps III – 0,2207 ha objęta Księgą Wieczystą PR1J/00028310/ prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik,zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w strefie pośredniej miasta i centralnej gminy, przy drodze powiatowej urządzonej (asfaltowej), o kształcie nieforemnym, granicach widocznych ( ogrodzona płotem z siatki stalowej na słupkach), teren działki lekko pochylony w kierunku południowo wschodnim, z pełnym dostępem do mediów. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

Budynek gospodarczy na działce nr. 159/5murowany, wolno stojący, parterowy, wybudowany w 1985 roku. Technologia budynku tradycyjna, ściany budynku z cegły posadowione na fundamentach betonowych wylewanych, otynkowanych z zewnątrz i wewnątrz. Stropodach żelbetonowy jednospadowy pokryty papą na lepiku. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa. W pomieszczeniach posadzka cementowo – piaskowa. Stan techniczny i funkcjonalny budynku określam jako przeciętny, wymaga remontu ścian i pokrycia dachowego .

Dane techniczne budynku gospodarczego w którym wyodrębniono trzy lokale użytkowe:

  • powierzchnia zabudowy – 6,30 m x 15,10m = 95.10 m2
  • powierzchnia użytkowa lokali użytkowych:

Lokal nr.1 - 22,05 m2 - sprzedany

Lokal nr 2 - 27,88 m2 - wraz z udziałem w działce wynoszącym .48/1000

Lokal nr.3 – 29,56 m2 -wraz z udziałem w działce wynoszącym .51/1000

Cena wywoławcza lokali wraz z udziałami w działce nr 159/5 wynosi:

  • lokal użytkowy nr 2 - 3 480,00 złotych
  • lokal użytkowy nr 3 - 3 695,00 złotych

Do ceny lokali zostanie doliczony należny podatek VAT.

2. Obciążenia nieruchomości : wykazane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości - podane w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 29 listopada 2013 roku z dopiskiem wadium na lokal nr ........... w wysokości :

na lokal nr 2 - 348,00 zł

na lokal nr 3 - 370,00 zł

Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.

 

4. Czas i miejsce przetarguPrzetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013 roku o godz 14:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku - parter pokój nr 15 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

 

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.

                                                                      

6. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej: - oryginalny dowód wpłaty wadium,

 

7. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w drodze przetargu.

                                                          

8. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik ,jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

 

9. Wadium nie podlega zwrotowi , jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.

 

10. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.

 

11. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

 

12. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 16 telefon 16 623 61 24 w godzinach pracy Urzędu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej wraz z lokalami użytkowymi w Pruchniku Gmina Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:31.10.2013 20:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak