Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚIGW w Rzeszowie.

UCHWAŁA Nr 225/XXIX/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w WFOŚIGW w Rzeszowie.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (tj. DZ. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póz. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zaciągnąć długoterminową pożyczkę z WFOŚIGW w Rzeszowie na kwotę 170 000 zł, (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) jako wkład własny do EFRR pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły” tj.

  • 2013 - 95 598 zł
  • 2014 - 74 402 zł

§ 2.

 

Pożyczkę, o której mowa w § 1 przeznacza się na finansowanie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”.

 

§ 3.

 

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2015 - 2016 roku ze środków własnych gminy tj. podatek od nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny In blanco .

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚIGW w Rzeszowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.10.2013 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.