Zmiany w budżecie gminy na 2002 r.

UCHWAŁA Nr 28/III/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Działająca na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik.

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 119.684
    w tym:

  • środki otrzymane z Unii Europejskiej z programu “Odbudowa 2001" 119.684
  • Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

2.  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 137.684
     w tym:

  • odbudowa drogi gminnej zniszczonej wskutek powodzi 119.684
  • odprowadzenie opłaty za zanieczyszczanie środowiska poprzez wprowadzenie substancji zanieczyszczających ze ściekami do wód 16.000
  • zakup materiałów remontowych do budynków gospodarki komunalnej 2.000

3.  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 18.000
     w tym:

  • odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.000

Szczegółowy podział pkt. 2 i 3 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2002.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 28/III/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 20 grudnia 2002 r.

Zestawienie dochodów :

Działa

Rozdział

Paragraf

Tytuł

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

119.684

-

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

119.684

-

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

119.684

-


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 28/III/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 20 grudnia 2002 r.

Zestawienie wydatków:

Działa

Rozdział

Paragraf

Tytuł

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

119.684

-

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

119.684

-

6051

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

119.684

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

-

757

Obsługa długu publicznego

-

18.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

18.000

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

-

18.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.000

-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

16.000

-

4430

Różne opłaty i składki

16.000

-

Razem:

137.684

18.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2002 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż