Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr 224/XXIX/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 70 250 zł
w tym:

  • środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. remont mostu w miejscowości Kramarzówka w ciągu drogi gminnej dz. Nr ewid.2424 w km 0+010 70 000 zł
  • wynajem pomieszczeń w przedszkolu 250 zł

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 171 460 zł
w tym:

  • remont mostu w Kramarzówce 70 000 zł
  • budowa boiska w Kramarzówce 100 000 zł
  • zwrot kosztów pobytu dziecka zamieszkałego na terenie gminy Pruchnik w przedszkolu w Jarosławiu (niepubliczne) 1 460 zł

§ 3.

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 101 210 zł
w tym:

  • rozbudowa budynku świetlicy w Kramarzówce 100 000 zł
  • wydatki bieżące w przedszkolu w Pruchniku 1 210 zł

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 224/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22.10.2013

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

70 000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

70 000

801

Oświata i wychowanie

250

80104

Przedszkola

250

0750

Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

250


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 224/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22.10.2013

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

70 000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70 000

4270

Zakup usług remontowych

70 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

100 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000

801

Oświata i wychowanie

1 460

1 210

80104

Przedszkola

1 460

1 210

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 210

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

1 460

926

Kultura fizyczna

100 000

92601

Obiekty sportowe

100 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.10.2013 04:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.