Zwolnienia z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr 22/III/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie :
zwolnień z podatku od nieruchomości

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 38 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach /Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

    1. Budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni użytkowej do 250 m2 Włącznie z wyłączeniem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
    2. Grunty, budynki i ich części oraz inne nieruchomości zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie umów najmu z Zarządem Gminy Pruchnik
    3. Grunty, budynki i ich części oraz inne nieruchomości, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 228/XXXIV/2001 Rady Gminy Pruchnik z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2003 r.

§ 5.

Treść Uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
Uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim na terenie gminy oraz wdrożona do powszechnego wglądu w siedzibie Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwolnienia z podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 06:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.