IZ 271/28/2013                                                                             Pruchnik, 19-11-2013

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: „Dostawa nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 19+1 z możliwością przystosowania na 2 wózki inwalidzkie dla ŚDS w Pruchniku”

Zamawiający , działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 19+1 z możliwością  przystosowania na 2  wózki inwalidzkie dla ŚDS w Pruchniku” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.)- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

1.Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób nie dość jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert, czym spowodował złożenie przez wykonawców ofert zawierających różne właściwości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w SIWZ określił przedmiot zamówienia w sposób nieprecyzyjny, czym spowodował rozbieżność interpretacji  zapisu określonego w załączniku nr 5 pkt 7 tj. Przystosowanie 4 foteli do łatwego demontażu (w przypadku przewozu 2 osób na wózku). W toku badania ofert komisja stwierdziła że wykonawcy w złożonych ofertach  rozumieli 1 siedzenie  podwójne. Zamawiający tym samym traci dwa miejsca siedzące.

2. Zamawiający  określił kryterium oceny ofert   miedzy innymi  w oparciu o : zużycie  energii  i emisję dwutlenku węgla.

 Natomiast w dokumentach homologacyjnych  samochodów ciężarowych   zgodnie z normą  euro V nie ma  danych dotyczących : emisji dwutlenku węgla oraz  zużyci paliwa  przez silnik.

Dane te istnieją w przypadkach  homologacji silnika  na normę  euro VI . ( Praca ITS nr 10483  na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury str.8  wers 32). Ponadto w badaniach homologacyjnych nie występuje CO2 tylko CO.

Opis przedmiotu zamówienia i ocena ofert zawarta w SIWZ przez Zamawiającego spowodowały sytuację, w której postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy na podstawie zamówienia publicznego. Wada postępowania ma charakter istotny i wywiera bezpośredni wpływ na wynik postępowania.

W tej sytuacji przeprowadzone postępowanie narusza zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W związku z powyższym  postępowanie należało unieważnić.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 19+1 z możliwością przystosowania na 2 wózki inwalidzkie dla ŚDS w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.11.2013 12:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak