Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu energii elektrycznej.

UCHWAŁA Nr 235/XXX/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu energii elektrycznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomościach będących własnością Gminy Pruchnik, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2068/2 oraz 2080 położone w Pruchniku, objętych księgami wieczystymi odpowiednio – PR1J/00043074/6 oraz KW 43074 służebności przesyłu energii elektrycznej na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A, Rejon Energetyczny w Jarosławiu.
  2. Służebność o której mowa w ust. 1 polega na prawie udostępnienia w/w nieruchomości pod lokalizację urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu do nieruchomości w celu naprawy, remontu, konserwacji i modernizacji oraz rozbudowy urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, które zostaną wybudowane na w/w nieruchomości.
  3. Przebieg sieci elektroenergetycznej zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
  4. Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie notarialnej.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu energii elektrycznej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2013 06:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.