Opłaty cmentarne obowiązujące na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 234/XXX/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 13 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Ustala się ceny za usługi cmentarne świadczone przez Gminę Pruchnik wg poniższego zestawienia usług:

 1. Wykup i wpisanie do księgi cmentarnej – opłata na 20 lat (obowiązuje przy każdym rodzaju pochówku) – 150 zł
 2. Opłaty za usługi związane w pochówkiem:
  • pochówek do ziemi (wykopanie grobu, pochówek, zasypanie i wyłożenie grobu) – 300 zł
  • pochówek dziecka do lat 6 lub pochówek urny - 50% opłaty określonej w pkt.
  • pochówek w nagrobku:
   1. grób ziemny (zdjęcie płyty, wykopanie grobu, pochówek, zasypanie grobu, nałożenie płyty) – 350 zł
   2. grób betonowy (zdjęcie płyty, pochówek, nałożenie płyty) – 240 zł
  • pochówek w grobowcu (wyjęcie płyty, pochówek, założenie płyty) – 300 zł
  • pochówek w nagrobku lub grobowcu z płytą granitową lub marmurową dodatkowa opłata – 240 zł
  • roboty dodatkowe związane z pochówkiem (rozbiórka nagrobków, wywóz gruzu, wyłożenie grobu itp.) – 130 zł
 3. Wydanie zezwolenia na budowę nagrobka lub grobowca (opłata na 50 lat):
  • budowa nagrobka 1 – no osobowego:
   1. powierzchnia zabudowy do 3m2 - 240 zł
   2. za każdy następny rozpoczęty m2 zabudowy – 240 zł
  • budowa nagrobka dwu osobowego:
   1. powierzchnia zabudowy do 4 m2 - 350 zł
   2. za każdy następny rozpoczęty m2 zabudowy 240 zł
  • Budowa grobowca:
   1. powierzchnia zabudowy do 5 m2 - 580 zł
   2. za każdy następny rozpoczęty m2 zabudowy - 460 zł
 4. Wjazd na cmentarz samochodem związany z remontem czy budową nagrobka lub grobowca – każdorazowo 20 zł

§ 2.

 

Terminy wnoszenia opłat:

 1. Wykup miejsca na cmentarzu oraz usługi związane z pochówkiem najpóźniej na jeden dzień przed dniem pogrzebu.
 2. Wydanie zezwolenia na prace związane z budową nagrobka lub grobowca na cmentarzu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac.
 3. Wjazd na cmentarz – każdorazowo najpóźniej w dniu wjazdu.

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr 230/XXXV/2009 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty cmentarne obowiązujące na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2013 06:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.