Zatwierdzenie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2014 r.

UCHWAŁA Nr 231/XXX/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2014 r.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz.886 z 2006 roku)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zatwierdza się przedłożoną przez Urząd Miejski w Pruchniku, a wynikającą z kalkulacji i ustaleń cenę 1m3 wody, ścieków dowożonych lub wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych, opłatę stałą, miesięczną oraz normę zużycia wody i ścieków na osobę przy rozliczeniach ryczałtowych w następujących wysokościach:

 1. grupa taryfowa I - odbiorcy bytowi:
  a) cena wody brutto – 2,70 zł
  b) cena ścieków brutto – 3,10 zł
  c) opłata stała miesięczna brutto – 1.50 zł
 2. grupa taryfowa II - pozostali odbiorcy:
  a) cena wody brutto – 2,70 zł
  b) cena ścieków brutto – 3,10 zł
  c) opłata stała miesięczna brutto – 5,00 zł
 3. ścieki dowożone – cena brutto – 5,60 zł
 4. 4) norma zużycia wody na osobę przy rozliczeniu ryczałtowym za odprowadzane ścieki wynosi 3m3/mc.

§ 2.

 

Kalkulacja cen za 1m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków oraz stawek opłaty stałej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2013 06:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.