TRACI MOC - Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

UCHWAŁA Nr 230/XXX/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z dnia 22 października 2013 r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 53,00 zł za 1q.

 

§ 2. 

 

Traci moc uchwała Nr 140/XIX/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

§ 5. 

 

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim i Radom Osiedla na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:TRACI MOC - Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2013 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż