"TRACI MOC" Podatek od nieruchomości.

Na podstawie Uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku  dnia 27.10.2015 r. z dniem 1 stycznia 2016 r. traci  moc uchwała Nr 229/XXX/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr 229/XXX/2013

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: podatku od nieruchomości.

 

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach: 

  1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,74 zł.
  2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 16,50 zł.
  3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,75 zł.
  4. d budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,68 zł
  5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,70 zł
  6. od budowli - 2% ich wartości
  7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,75 zł
  8. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,56 zł
  9. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,22 zł

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr 141/XIX/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

§ 5.

 

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim i Radom Osiedla na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" Podatek od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2013 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż