Zarządzenie Nr 75/2013

Burmistrza Pruchnika

z dnia 25.11.2013

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2014 roku"


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 236/XXX/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. zarządzam co następuje:


§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego pn: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2014 roku”

§ 2.

 

Zadanie realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół ).

§ 3.

 

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.

 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku;
  • na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl;

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 75/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.11.2013 20:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak