Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

UCHWAŁA Nr 17/II/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie :
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym/ tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “HAWŁOWICE – 1” stanowiącego zmianę w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pruchnik uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/93 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 grudnia 1993 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Nr 4 poz. 225 Województwa Przemyskiego z 1994 r.

§ 2.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej planem, jest teren położony w Hawłowicach w granicach oznaczonych na załączniku graficznym Nr 1 w skali 1:10 000 do niniejszej uchwały, kolorem czerwonym i literami A B C D, przeznaczony pod stadion sportowy z zapleczem socjalno - gospodarczym.

§ 3.

Zakres ustaleń planu winien spełniać wymagania podane w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 05:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.12.2005 17:20 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
21.12.2005 17:20Dodano załącznik "Mapka" (Administrator BIP)
21.12.2005 17:10 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
21.12.2005 17:09 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
15.12.2005 18:22 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
15.12.2005 18:18 Edycja dokumentu (Administrator BIP)