Ustalenie odpłatności za wodę i ścieki w Gminie Pruchnik

UCHWAŁA Nr 16/II/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie :
ustalenia odpłatności za wodę i ścieki w Gminie Pruchnik

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzenie ścieków /Dz. U. Nr 47 poz. 234 z późniejszymi zmianami/. Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się odpłatność za 1 m3 wody z wodociągu Gminy Pruchnik w wysokości:

  1. od gospodarstw domowych 1,40
  2. od pozostałych gospodarstw innych niż domowe 1,40
  3. przemysłu 1,40

Powyższa kwota zawiera podatek VAT.

§ 2.

  1. Ustala się opłatę za 1 m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w Pruchniku w wysokości 1,60 zł, w tym podatek VAT.
  2. Ustala się dla jednostek dowożących ścieki do oczyszczalni w Pruchniku opłatę w wysokości 6,00 zł, za 1 m3, w tym podatek VAT.
  3. Ustala się opłatę stałą w wysokości 1,50 zł w tym podatek VAT/na kwartał.

§ 3.

Odczytów liczników oraz poboru należności dokonywać będą wyznaczeni pracownicy UG Pruchniku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik. Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Budżetowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr 227/XXXIV/2001 z dnia 9 listopada 2001 roku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie odpłatności za wodę i ścieki w Gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 05:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.