Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr 243/XXXII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 264 805 zł, w tym:

 • czynsz za najem mienia komunalnego 5 093 zł
 • opłata grobowa 1 400 zł
 • podatek od środków transportowych od osób prawnych 1 632 zł
 • podatek rolny od osób fizycznych 113 000 zł
 • podatek od spadków i darowizn 2 330 zł
 • odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków 7 500 zł
 • opłata eksploatacyjna 34 000 zł
 • podatek dochodowy od osób prawnych 29 000 zł
 • dotacja na modernizacje stadionu z MS i T 52 407 zł
 • sprzedaż gruntów mienia komunalnego 18 443 zł

§ 2.

 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - 100 000,08 zł, w tym:

 • podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 100 000,08 zł.

§ 3.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 20 000 zł, w tym:

 • utrzymanie sieci wodociągowej - 20 000 zł.

§ 4.

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 1 005 244 zł, w tym:

 • budowa targowiska Mój Rynek w Pruchniku 734 399 zł
 • budowa parkingu w Pruchniku 110 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na kanalizację 160 845 zł

§ 5.

 

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1 150 048,92 zł.

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 591 488,87zł, w tym:

 • pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań ( §903) 1 899 988,59 zł
 • z tytułu nadwyżki budżetowej (§957) 1 335 801,96 zł
 • z tytułu wolnych środków (§950) 241 657,32 zł
 • ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych (§951) 18 443,00 zł
 • ożyczka w WFOŚIGW (§952) 95 598,00 zł.

§ 6.

 

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 150 048,92 zł.
Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w kwocie 3 391 488,87 zł, którego źródłami pokrycia są:

 • pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań (§903) 1 899 988,59 zł
 • z tytułu nadwyżki budżetowej (§957) 1 335 801,96 zł
 • z tytułu wolnych środków (§950) 155 698,32 zł

§ 7.

 

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 432 197,51 zł
Po dokonanych zmianach określa się limit zobowiązań kredytów i pożyczek w kwocie 3 537 840 zł, z tego:

 • na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 500 000 zł
 • na wyprzedzające finansowanie zadania „ Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik” 1 686 283 (pokrycie występującego deficytu w 2013 roku w kwocie 1 686 283 zł)
 • na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa targowiska stałego Mój rynek” 1 000 000 zł,w tym:
  • w 2013 roku w kwocie 213 705,59 zł (w ramach planowanego deficytu)
  • w 2014 roku w kwocie 786 294,41 zł
 • finansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
  w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka-Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły” ujętego w załączniku WPF w kwocie 170 000 zł, w tym:
  • w 2013 roku w kwocie 95 598 zł
  • w 2014 roku w kwocie 74 702 zł
 • na spłatę pożyczki z lat poprzednich w kwocie 181 557 zł

§ 8.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 243/XXXII/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30.12.2013

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

300 000

300 000

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

300 000

300 000

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

300 000

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

300 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

23 536

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23 536

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 093

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

18 443

710

Działalność usługowa

1 400

71035

Cmentarze

1 400

0830

Wpływy z usług

1 400

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

187 462

100 000,08

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 632

0340

Podatek od środków transportowych

1 632

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

122 830

100 000,08

0310

Podatek od nieruchomości

100 000,08

0320

Podatek rolny

113 000

0360

Podatek od spadków i darowizn

2 330

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

7 500

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

34 000

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

34 000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

29 000

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

29 000

926

Kultura fizyczna i sport

52 407

92601

Obiekty sportowe

52 407

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)

52 407

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 243/XXXII/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30.12.2013

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

20 000

40002

Dostarczanie wody

20 000

4260

Zakup energii

20 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

26 500

870 899

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

26 500

870 899

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa parkingu koło stadionu w Pruchniku

110 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-targowisko „Mój Rynek”

2 000

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- targowisko „Mój Rynek”

536 294

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-  targowisko „Mój Rynek”

200 105

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

24 500

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

24 500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

160 845

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

160 845

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

160 845

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2013 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.