Zmiana uchwały własnej Nr 225/XXIX/2013 z dnia 22.10.2013 roku.

UCHWAŁA Nr 239/XXXI/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr 225/XXIX/2013 z dnia 22.10.2013 roku.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Dokonuje się zmiany zapisu §3 Uchwały Nr 225/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 22.10.2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie polegającej na skreśleniu zapisu o brzmieniu:

 

„Spłata pożyczki nastąpi w latach 2015-2016 roku ze środków własnych gminy tj. podatek od nieruchomości”

a wprowadzeniu w to miejsce nowego brzmienia tego paragrafu o następującej treści:

 

„Spłata pożyczki nastąpi w latach 2014-2016 roku ze środków własnych gminy tj. podatek od nieruchomości”.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej Nr 225/XXIX/2013 z dnia 22.10.2013 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2013 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż