"TRACI MOC" Zmiany Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

TRACI MOC na podstawie Uchwały IX/47/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 26 września 2019 roku

 

UCHWAŁA Nr 242/XXXI/2013

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

 

Działając na podstawie art.8 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 18 ust.1 pkt 5 i art.51 ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 182), art. 1 ust.1 i art.9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. nr 231 poz. 1375 ze zm.), art.11 ust.2 art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2, art.132 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje jednoosobowo Dyrektor.

2. Dyrektor zarządza Środowiskowym Domem Samopomocy i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz.

4. Dyrektor reprezentuje ŚDS jako pracodawca w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

5. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

6. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie i zabezpieczenie mienia ośrodka.

7. Organizację wewnętrzną ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza.

2. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Gospodarka finansowa ŚDS prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy, obejmujący planowane w danym roku budżetowym dochody i wydatki, sporządzany przez Dyrektora ŚDS.

 

3. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Dyrektor opracowuje sprawozdanie z działalności ŚDS w roku budżetowym.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" Zmiany Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2013 06:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż