Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr 241/XXXI/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 36 940 zł

w tym:

 • dotacja z WFOŚiGW na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP w Jodłówce 7 938 zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2 000 zł
 • sprzedaż drewna 1 200 zł
 • wpłaty na budowę wodociągu 23 000 zł
 • opłata grobowa 2 802 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 58 770 zł
w tym:

 • zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej dla UM 23 000 zł
 • zakup wyposażenia i materiałów dla OSP W Hawłowicach 10 170 zł
 • odprowadzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2 000 zł
 • wynagrodzenie gajowych 3 600 zł
 • podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych 20 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 170 zł
w tym:

 • wypłata zasiłków stałych (wkład własny) 20 000 zł
 • odprowadzenie składek zdrowotnych (wkład własny) 2 000 zł
 • dotacja celowa dla OSP w Hawłowicach na zakup samochodu strażackiego 10 170 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4.

 

Udziela się dotacji celowej dla OSP w Jodłówce w kwocie 10 340 zł na zakup agregatu prądotwórczego.

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 241/XXXI/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28.11.2013 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

Leśnictwo

1 200

02001

Gospodarka leśna

1 200

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1 200

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

23 000

40002

Dostarczanie wody

23 000

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

23 000

710

Działalność usługowa

2 802

71035

Cmentarze

2 802

0830

Wpływy z usług

2 802

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 938

75412

Ochotnicze straże pożarne

7 938

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

7 938

852

Pomoc społeczna

2000

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 000

0920

Pozostałe odsetki

1 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 241/XXXI/2013
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28.11.2013 r.

Zestawienie wydatków   

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

Leśnictwo

3 600

02001

Gospodarka leśna

3 600

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 600

600

Transport i łączność

20 000

60017

Drogi wewnętrzne

20 000

4480

Podatek od nieruchomości

20 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 255 000

1 255 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 255 000

1 255 000

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

34 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa targowiska Mój Rynek

1 221 000

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa targowiska Mój Rynek

750 000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa targowiska Mój Rynek

505 000

750

Administracja publiczna

23 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

23 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

23 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 510

10 170

75412

Ochotnicze straże pożarne

20 510

10 170

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 340

10 170

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 170

852

Pomoc społeczna

2 000

22 000

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 000

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2 000

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

2 000

85216

Zasiłki stałe

20 000

3110

Świadczenia społeczne

20 000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2013 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.