Zarządzenie Nr 80/2013

Burmistrza Pruchnika

z dnia 16.12.2013

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny złożonych ofert na otwarty konkurs pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2014 roku”.


Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:


§ 1.

Do rozpatrzenia złożonych ofert na otwarty konkurs na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2014 roku” powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją w składzie:

 • Pan Robert Grządziel - przewodniczący komisji,
 • Pani Alicja Chmielecka - sekretarz,
 • Pani Agnieszka Mendel - członek,
 • Pani Halina Stańko - członek,
 • Pan Piotr Szczepanik - członek.

§ 2.

 

Do zadań Komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych wniosków.

§ 3.

 

Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności.

§ 4.

 

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań pomiędzy członkiem a oferentem, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

§ 5.

 

Członków komisji obowiązują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 6.

 

Komisję obowiązuje tajemnica służbowa w zakresie określonym w w/w ustawie.

§ 7.

 

Oferty niekompletne lub z brakami formalnymi mogą być uzupełnione w terminie 7 dni od wezwania przez Komisję.

§ 8.

 

Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół zawierający:

 • oznaczenie miejsca i terminu posiedzenia;
 • listę obecności członków komisji;
 • zapis czynności i decyzji podejmowanych przez komisję podczas posiedzenia;
 • wykaz ofert, które spełniają wymogi formalne;
 • wykaz ofert, które nie spełniających wymogów formalnych, które przekazane zostają do uzupełnienia.

§ 9.

 

Protokół z posiedzenia komisji podpisują wszyscy członkowie komisji.

 

§ 10.

 

Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji wraz z dokumentacją konkursu Burmistrzowi, który dokonuje wyboru oferty (ofert) oraz decyduje o wysokości dotacji dla oferenta.


§ 11.

 

Wyniki konkursu ofert ogłasza się poprzez zamieszczenie ich:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

§ 12.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 80/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.12.2013 15:06
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak