Uchwalenie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku

UCHWAŁA Nr 170/XXII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie :
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h, art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn zm./ art. 110 ustl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn zm./ Rada Gminy

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3

Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku uchwalony Uchwałą Nr 80/XI/96 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16.02.1996 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 170/XXII/2005
Rady Gminy w Pruchniku
z dnia 2 lutego2005

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRUCHNIKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku zwany dalej „Ośrodkiem" działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm./

 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn. zm/

 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. z 2003 r. Nr 228 poz.2255 z późn zm../

 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm./

 5. Innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

 6. Uchwały Nr 18/111/90 Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 września 1990 r. w prawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

 7.  Niniejszego Statutu.
§ 2
 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Pruchnik.

 2. Ośrodek posiada siedzibę w Pruchniku przy ul. Rynek 1

 3. Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Pruchnik.

 4. Działalność Ośrodka finansowana jest:

  • ze środków budżetu państwa
  • ze środków budżetu gminy
  • ze środków po za budżetowych.

 5. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy.

 6. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Pruchnik.

 7.  Prawa i  obowiązki  pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka

§ 3

Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 § 4

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

 2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

 3. Przyznawanie i wypacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

 4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

 5. Pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 5
 1. Ośrodek realizuje zdania gminy własne i własne o charakterze obowiązkowym oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.

 2.  Do zadań własnych gminy należą:

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
  • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.
  • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej  i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  • podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy, w tym realizację programów osłonowych.

 3. Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należą:

  • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
  • sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
  • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • przyznawanie   i   wypłacanie   zasiłków   celowych   na   pokrycie   wydatków   naświadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu   i   możliwości    uzyskania   świadczeń   na   podstawie   przepisów   opowszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
  • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
  • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
  • praca socjalna,
  • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.
  • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
  • dożywianie dzieci,
  • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
  • kierowanie  do  domu  pomocy  społecznej   i  ponoszenie  odpłatności  za pobyt mieszkańca w tym domu,
  • sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
  • utworzenie i utrzymanie ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 4. Do zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa realizowanych przez Ośrodek :

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  • opłacanie   składek   na   ubezpieczenia   zdrowotne   określone   w   przepisach   o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • realizacja  zadań  wynikających  z  rządowych  programów  pomocy  społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 5.  Do zadań Ośrodka należy również :
  • prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
  • prowadzenie postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych.

§ 6
 1. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i  pozarządowymi,   Kościołem   Katolickim   i   innymi   kościołami,   związkamiwyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 2. Ośrodek może również zlecić wymienionym w ust.l podmiotom, za ich zgodą w trybie   umowy,   realizację   określonych   zadań   z   zakresu   pomocy   społecznej,przyznając na ten cel środki pieniężne- zgodnie z przepisami innych ustaw.

 3. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się w formie umowy po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert lub przetargu- w trybie i na zasadach stosownych ustaw.

Rozdział III

Organizacja Ośrodka

§ 7
 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

 2. Kierownika zatrudnia Wójt Gminy

 3. Kierownik  Ośrodka  pełni   funkcję  pracodawcy  w  stosunku  do  osób  w nim zatrudnionych.

 4. Wójt   udziela   Kierownikowi   Ośrodka   upoważnienia   do   wydawania   decyzjiadministracyjnych, w indywidualnych  sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz w innych sprawach należących zgodnie ze statutem do zadań Ośrodka.

 5. Upoważnienie może być udzielane również innemu pracownikowi Ośrodka na wniosek Kierownika.

 6. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa alimentacyjne stosując odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

 7. Kierownik   Ośrodka,   stosownie   do   potrzeb,   może   tworzyć   inne   komórkiorganizacyjne lub stanowiska pracy po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.


§ 8

Szczegółowe zasady organizacji pracy Ośrodka, zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nim zatrudnionych określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika i zatwierdzony przez Wójta Gminy Pruchnik
.

Rozdział IV

Nadzór i kontrola

§ 9

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej pracownicy Ośrodka kierują się zasadą dóbr osobistych korzystających ze świadczeń stosownie do postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4.

§ 10

Organy Gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka, w zakresie określonym w przepisach prawa.
Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka, w zakresie określonym w przepisach prawa.


Rozdział V
Postanowienia końcowe


Zmiany w Statucie Ośrodka dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2005 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.04.2005 14:57Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Administrator BIP)
11.04.2005 14:56 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
11.04.2005 14:56Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Administrator BIP)
11.04.2005 14:55 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
11.04.2005 14:53 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
11.04.2005 14:51 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
11.04.2005 14:50 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
11.04.2005 14:48 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
11.04.2005 14:47 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
11.04.2005 14:46 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
11.04.2005 14:40 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
06.04.2005 12:30 Edycja dokumentu (Administrator BIP)