Zmiany w budżecie gminy.

UCHWAŁA Nr 15/II/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. / z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 303.930
  w tym:
  • dotację celową na wdrożenie reformy oświaty III etap nowego systemu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.929
  • dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 2.859
  • dotacja celowa na zwrot wydatków na bieżące oświetlenie dróg w 2002 r. na kwotę 2.000
  • dotacja celowa na wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców pomocy społecznej 75.409
  • dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na kwotę 19.114
  • dotacja celowa na dofinansowanie wypłat środków mieszkaniowych w III kwartale 2002 r. na kwotę 1.219
  • dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 1.400
  • środki z fundacji Polsko - Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych na budowę wodociągu w miejscowości Kramarzówka (w załączeniu umowa) 200.000

 2. Zmniejsza się dochody budżetowe na kwotę 2.700
  w tym:
  • dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 2.700

  Powyższe zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego tj. Nr 79/2002, 71/2002, 75/2002, 77/2002, 73/2002, 80/2002.

  Szczegóły zwiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.

   1.  Zwiększa się wydatki o kwotę 533.778 zł.
       
w tym:

  • wynagrodzenia nauczycieli na kwotę 1.929 zł.
  • odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 2.859 zł.
  • zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych i wojewódzkich 2.000 zł.
  • wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na kwotę 19.114
  • wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.219 zł.
  • materiały remontowe i wyposażenie dla Urzędu Gminy oraz usługi remontowe 33.000 zł.
  • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kramarzówka (środki z pomocy bezzwrotnej) 200.000 zł.
  • budowa gimnazjum publicznego w Pruchniku 100.000 zł.
  • wykonanie dokumentacji map pod wodociąg w miejscowości Jodłówka 25.000 zł.
  • modernizacja remiz strażackich 15.000 zł.
  • utrzymanie dróg gminnych 51.848 zł.
  • wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców pomocy społecznej 80.409 zł.
  • utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1.400 zł.
  • Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 235.700 zł.
   w tym:
    • opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.700 zł.
    • rozbudowę budynku Urzędu Gminy na kwotę 33.000 zł.
    • budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kramarzówka (środki własne) 200.000 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwala się dotacje budżetowe dla innych podmiotów realizujących zadania własne gminy w kwocie - 3.152 zł. w zakresie dowozu dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, realizujących obowiązek szkolny.

§ 4.

Wyodrębnia się dotacje i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 95.223 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejsze uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowane do roku budżetowego 2002.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 15/II/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 4 grudnia 2002 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

200.000

-

40002

-

Dostarczanie wody

200.000

-

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

200.000

-

801

-

Oświata i wychowanie

4.686

-

80101

-

Szkoły podstawowe

900

-

203

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

900

-

80195

-

Pozostała działalność

2.757

-

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2.757

-

80110

-

Gimnazja

1.029

-

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1.029

-

854

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

102

-

85495

-

Pozostała działalność

102

-

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

102

-

853

-

Opieka społeczna

97.142

2.700

85313

-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

-

2.700

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

2.700

85314

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

75.409

-

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75.409

-

85315

-

Dodatki mieszkaniowe

1.219

-

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1.219

-

85316

-

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

19.114

-

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19.114

-

85319

-

Ośrodki pomocy społecznej

1.400

-

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.400

-

900

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000

-

90015

-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2.000

-

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

2.000

-

Razem

303.930

2.700


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 15/II/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 4 grudnia 2002 r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

225.000

200.000

40002

-

Dostarczanie wody

225.000

200.000

l l

6050

6055

 • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych.

25.000

200.000

200.000

801

-

Oświata i wychowanie

107.838

-

80101

-

Szkoły Podstawowe

900

-

4010

4110 4120

 • wynagrodzenia osobowe pracowników
 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • składki na Fundusz Pracy

750

100

50

-

80195

-

Pozostała działalność

2.757

-

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.757

-

80110

-

Gimnazja

101.029

-

4010

4110

4120 6050

 • wynagrodzenia osobowe pracowników
 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • składki na Fundusz Pracy
 • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

900

100

29

100.000

-

80113

-

Dowożenie uczniów do szkół

3.152

-

2820

 • dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3.152

853

-

Opieka społeczna

102.142

2.700

85313

-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia Z pomocy społecznej.

2. 700

4130

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne

-

2.700

85314

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

80.409

-

3110

 • świadczenia społeczne

80.409

-

85315

-

Dodatki mieszkaniowe

1.219

-

3110

 • świadczenia społeczne

1.219

-

85316

-

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

19.114

-

3110

świadczenia społeczne

19.114

-

85319

-

Ośrodki Pomocy Społecznej

1.400

-

4270 4300

 • zakup usług remontowych
 • zakup usług pozostałych

400. 1000

-

750

-

Administracja Publiczna

33.000

33.000

75023

-

Urzędy gmin

33.000

33.000

4210 4300 6050

 • zakup materiałów i wyposażenia
 • zakup usług pozostałych
 • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23.000 10.000

 

33.000

754

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

15.000

-

75412

-

Ochotnicze straże pożarne

15.000

-

6050

 • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

-

600

-

Transport i łączność

51.848

-

60016

-

Drogi publiczne gminne

51.848

-

4210 4300

 • zakup materiałów i wyposażenia
 • zakup usług pozostałych

45.000

6.848

-

854

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

102

-

85495

-

Pozostała działalność

102

-

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

102

-

900

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000

-

90015

-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2.000

-

4260 4270

 • zakup energii zakup usług
 • remontowych

1.000

1.000

-

Razem

536.930

235.700


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 15/II/02
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 4 grudnia 2002 r.

I. Dotacje

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

853

Opieka społeczna

95.923

2.700

 • dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 • dotacja celowa na wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców pomocy społecznej
 • dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
 • dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania środków pomocy społecznej

-

 

 

75.409

19.114

1.400

2.700

 

 

-

-

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

2.000

 • dotacja celowa na zwrot wydatków na bieżące oświetlenie dróg w 2002 r.

2.000

-

RAZEM.

97.923

2.700

II. Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

853

-

Opieka społeczna

95.923

2.700

85313

-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

2.700

4130

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.700

85314

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

75.409

-

3110

Świadczenia społeczne

75.409

-

85316

-

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

19.114

-

3110

Świadczenia społeczne

19.114

-

85319

-

Ośrodki pomocy społecznej

1.400

-

4270

Zakup usług remontowych

400

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

-

900

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000

-

90015

-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2.000

-

4260

Zakup energii

1.000

-

4270

Zakup usług pozostałych

1.000

-

RAZEM.

97.923

2.700


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 05:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż