Wieloletni program inwestycyjny.

UCHWAŁA Nr 14/II/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie :
wieloletniego programu inwestycyjnego.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 110 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wstrzymuje się wykonanie programu inwestycyjnego pod nazwą “Przyjazny Urząd”.

§ 2.

Dokonuje się zmiany zakresów rzeczowych następujących programów:

 1. “Nowoczesna szkoła” - Budowa Gimnazjum w Pruchniku zmiana polega na przesunięciu części zakresu z 2003 r. na 2002 r. tj. pokrycie dachu i wykonanie izolacji przeciwwiatrowej oraz z 2003 r. na 2004 r. wykonanie posadzek.
  • Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco :
   • 2002 r. - 980.000
   • 2003r. - 1.228.000
   • 2004r. - 1.092.000

  Łączne nakłady wynosić będą 3.300.000

 2. “Dostępna Gmina” - Droga Pruchnik ul. Szkolna i Słoneczna. Zmiana polega na zmniejszeniu wykonania odcinka drogi z 605 mb na 312 mb w 2003 r.
  • Limit wydatków w 2003 r. wynosił będzie 300.000 zł.
 3. “Czysta i zdrowa gmina”:

  • Wodociągowanie Kramarzówka — wieś.

Poszerzenie zakresu o zadania nie ujęte w programie na 2002 r. polegające na wykonanie drogi dojazdowej do zbiorników, zwiększeniu długości sieci wodociągowej.

Limity wydatków w poszczególnych latach będą przedstawiały się następująco

   • 2002 r. - 644.628
   • 2003 r. - 1.690.000
   • 2004r. - 600.000

Łączne nakłady wynosić będą 2.934.628

  • Wodociągowanie Jodłówka Parcelacja

Zmniejsza się zakres rzeczowy robót w 2003 r. polegający na zamianie średnicy rur 0 160 na 0 225 wraz ze zmniejszeniem zakresu robot 0 225 - 734 mb, oraz 0 90 do 300 mb. Ulega zmianie limit wydatków na 2003 r. i wynosił będzie 710.000 zł.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wieloletni program inwestycyjny.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 05:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż