Wzór deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

UCHWAŁA Nr 11/II/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie :
wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(Dz. U. Nr 200 poz. 1682) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się wzór informacji o lasach (IPL-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Pruchniku

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wzór deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 05:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.11.2007 13:11 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
30.11.2007 13:11 Dodano załącznik "DL-1" (Administrator BIP)
30.11.2007 13:10 Usunięto załącznik DL-1 (Administrator BIP)
16.12.2005 17:07 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
16.12.2005 17:07Dodano załącznik "IPL-1" (Administrator BIP)