Wzór deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

UCHWAŁA Nr 10/II/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie :
wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się wzór informacji o gruntach (IPR-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Pruchniku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wzór deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 05:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.12.2007 09:41 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
04.12.2007 09:41 Dodano załącznik "DR-1" (Administrator BIP)
04.12.2007 09:40 Usunięto załącznik DR-1 (Administrator BIP)
16.12.2005 17:18 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
16.12.2005 17:18Dodano załącznik "IPR-1" (Administrator BIP)