Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.


UCHWAŁA Nr 251/XXXIII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116, poz. 753), w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik w 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2014 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż