Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.


UCHWAŁA Nr 249/XXXIII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594), art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pruchnik wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik na lata 2014-2017 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:
- umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:

  • gazu z sieci gazowej
  • licencji na oprogramowania komputerowe
  • wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci

- umów zawieranych na czas określony do kwoty 1 500 000zł

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pruchnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:
- umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:

  • gazu z sieci gazowej
  • licencji na oprogramowania komputerowe
  • dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,

- umów zawieranych na czas określony do kwoty 1 000 000 zł

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014r., traci moc Uchwała Nr 161/XXII/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29.01.2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2014 06:46