Uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2014 rok

Uchwała budżetowa
Gminy Pruchnik na 2014 rok
Nr 248/XXXIII/2014
Rady Miejskiej w  Pruchniku
z dnia 30.01.2014 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt 10 i art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska w Pruchniku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie - 30 857 082,00 zł, z tego:

 • dochody bieżące w kwocie - 26 937 699,00 zł
 • dochody majątkowe w kwocie - 3 919 383,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie - 29 716 495,00 zł, z tego:

 • wydatki bieżące w kwocie - 24 293 183,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie - 5 423 312,00 zł

3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie - 1 140 587,00 zł, która w całości zostaje przeznaczona na spłatę rat pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

4. Określa się przychody budżetu w kwocie - 1 360 696,00 zł, z tego:

 • §952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 74 402,00 zł
 • §903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 1 286 294,00 zł.

 5. Określa się rozchody budżetu w kwocie - 2 501 283,00 zł, z tego:

 • §992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 65 000,00 zł  
 • §963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 2 436 283,00 zł.

§ 2.

 

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 860 696,00 zł, z tego:

 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł
 2. na spłatę pożyczki z lat poprzednich w kwocie  74 402,00 zł
 3. na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa targowiska stałego "Mój rynek”  786 294 zł
 4. na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy
  w Kramarzówce” 500 000 zł.

§ 3.

 

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2014 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

 1. W myśl art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18 oraz dochody  z opłat określonych w art. 11 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów,
  o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na  inne cele.

 2. W myśl art. 16 ust.1-4 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, oraz art. 400 a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,18,21-25,29,31,32,38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat wykorzystane będą zgodnie z w/w ustawą.

 3. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do Burmistrza Pruchnika  są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej
  w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają  z upływem roku.

 4. W myśl art.6  ust.1 i 2 ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystość i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz. 391 z póz. zm.) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

 

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 28 552,00 zł, z tego:

 1. Dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie - 28 136,00 zł

 2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie - 416,00 zł.

§ 5.

 

Wyodrębnia się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 16 794,00 zł, z tego:

 1. Dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie - 16 550,00 zł
 2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie - 244,00 zł.

§ 6.

 

 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 174 000 zł
 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie - 63 000 zł, z tego:
  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63 000 zł.

§ 7.

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

 

DOCHODY

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

750

 

 

Administracja publiczna

66 300

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

66 200

Dochody bieżące

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

66 200

 

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

100

Dochody bieżące

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

100

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 664

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 664

Dochody bieżące

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 664

852

 

 

Pomoc społeczna

4 366 606

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

514 080

Dochody bieżące

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

514 080

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 811 000

Dochody bieżące

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 811 000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

6 300

Dochody bieżące

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 300

 

85295

 

Pozostała działalność

35 226

Dochody bieżące

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

35 226

 

WYDATKI

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

750

 

 

Administracja publiczna

66 300

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

66 200

 

 

 

Wydatki bieżące
z tego:

66 200

 

 

 

1)Wydatki  jednostek budżetowych

66 200

 

 

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

66 200

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51 310

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 212

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 360

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 318

 

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

100

 

 

 

Wydatki bieżące
z tego:

100

 

 

 

1)Wydatki  jednostek budżetowych

100

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 664

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 664

 

 

 

Wydatki bieżące
z tego:

1 664

 

 

 

1)Wydatki  jednostek budżetowych

1 664

 

 

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 664

 

 

    4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 400

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

240

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

24

852

 

 

Pomoc społeczna

4 366 606

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

514 080

 

 

 

Wydatki bieżące
z tego:

514 080

 

 

 

1.Wydatki jednostek budżetowych

                512 890

 

 

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

363 946

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

272 806

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

18 200

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50 810

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 130

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000

 

 

 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

            148 944

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

66 600

 

 

4260

Zakup energii

20 000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000

 

 

 4300

Zakup usług pozostałych

31 124

 

 

 4350

Zakup usług dostępu do sieci   Internet

1 000

 

 

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 400

 

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 600

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8 500

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 640

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 000

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

80

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000

 

 

 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 190

 

 

3020

Wydatki osobowe  niezaliczane do  wynagrodzeń

1 190

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 811 000

 

 

 

Wydatki bieżące
z tego:

3 811 000

 

 

 

1.Wydatki jednostek budżetowych

223 830

 

 

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

213 531

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

79 949

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

6 564

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

124 898

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 120

 

 

 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych   zadań

10 299

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

300

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 699

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 300

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000

 

 

 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 587 170

 

 

3020

Wydatki osobowe  niezaliczane do  wynagrodzeń

500

 

 

3110

Świadczenia społeczne

3 586 670

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne  opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  społecznej, niektóre świadczenia  rodzinne oraz za osoby uczestniczące  w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 300

 

 

 

Wydatki bieżące
z tego:

6 300

 

 

 

1.Wydatki jednostek budżetowych

6 300

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
 zadań            

6 300

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

6 300

 

85295

 

Pozostała działalność

35 226

 

 

 

Wydatki bieżące
z tego:

35 226

 

 

 

1.Wydatki jednostek budżetowych

35 226

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
 zadań            

35 226

 

 

3110

Świadczenia społeczne

35 226

 

§ 8.


1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

DOCHODY

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

85 000

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

85 000

Dochody bieżące

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

85 000

Ogółem dochody

85 000

 

WYDATKI

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

851

 

 

Ochrona zdrowia

85 000

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

15 000

 

 

 

Wydatki bieżące
z tego:

15 000

 

 

 

1.Wydatki jednostek budżetowych

15 000

 

 

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000

 

 

 

b) wydatki związane z realizacją ich      
   statutowych  zadań

11 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

70 000

 

 

 

Wydatki bieżące
z tego:

70 000

 

 

 

1.Wydatki jednostek budżetowych

38 000

 

 

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000

 

 

 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

34 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 500

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 000

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500

 

 

 

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 000

 

 

 

3. Dotacje na zadania bieżące

31 000

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie np.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

31 000

 

2. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

 

DOCHODY


Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000

Dochody bieżące

 

 

0690

Wpływy z różnych  opłat

10 000

 

 

 

- wpływy z UM

 

 

WYDATKI:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000

 

 

 

Wydatki bieżące
   z tego:

10 000

 

 

 

1. Wydatki  jednostek budżetowych

10 000

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000

 

3. Z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim:

Fundusz sołecki w kwocie - 182 020 zł z tego: 

 1. sołectwo Hawłowice - 20 578,00 zł
 2. sołectwo Jodłówka - 29 189,00 zł
 3. sołectwo Jodłówka - Parcelacja - 17 600,00 zł
 4. sołectwo Kramarzówka - 29 189,00 zł
 5. sołectwo Rozbórz Długi - 29 101,00 zł
 6. sołectwo Rozbórz Okrągły - 18 389,00 zł
 7. sołectwo Rzeplin - 17 425,00 zł
 8. sołectwo Świebodna - 20 549,00 zł


WYDATKI 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa sołectwa i przedsięwzięcia

Kwota

 

 

 

Sołectwo Hawłowice

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

20 578

 

70005

 

Gospodarka gruntami nieruchomościami

20 578

 

 

 

Wydatki majątkowe

20 578

 

 

 

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 578

 

 

6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 578

 

 

 

-zakup materiału na dach świetlicy wiejskiej

 

 

 

 

Sołectwo Kramarzówka

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

29 189

 

70005

 

Gospodarka gruntami nieruchomościami

29 189

 

 

 

Wydatki bieżące
    z tego:

29 189

 

 

 

1. Wydatki  jednostek budżetowych

29 189

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

29 189

 

 

4270

Zakup usług remontowych

29 189

 

 

 

-remont placu postojowego

 

 

 

 

Sołectwo Jodłówka

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 189

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

29 189

 

 

 

Wydatki majątkowe

29 189

 

 

 

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne

29 189

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

29 189

 

 

 

- wykonanie  oświetlenia ulicznego Jodłówka Górna,

 

 

 

 

Sołectwo Jodłówka Parcelacja

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17 600

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

17 600

 

 

 

Wydatki bieżące
    z tego:

 

 

 

 

1. Wydatki  jednostek budżetowych

 

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 900

 

 

 

- zakup krzesełek i firanek

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 700

 

 

 

- cyklinowanie parkietu

 

 

 

 

Sołectwo Rozbórz Długi

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

29 101

 

92601

 

Obiekty sportowe

29 101

 

 

 

Wydatki majątkowe

29 101

 

 

 

1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne

29 101

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:

29 101

 

 

 

- budowa szatni na boisku sportowym

 

 

 

 

Sołectwo Rozbórz Okrągły

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18 389

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

18 389

 

 

 

Wydatki bieżące
    z tego:

18 389

 

 

 

1. Wydatki  jednostek budżetowych

18 389

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 389

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18 389

 

 

 

- remont instalacji elektrycznej w budynku

 

 

 

 

Sołectwo Świebodna

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

10 000

 

 

 

Wydatki bieżące
    z tego:

10 000

 

 

 

1. Wydatki  jednostek budżetowych

10 000

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000

 

 

 

- zakup materiałów remontowych

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000

 

 

 

- utwardzenie placu

 

600

 

 

Transport i łączność

6 049

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

6  049

 

 

 

Wydatki bieżące
    z tego:

6 049

 

 

 

1. Wydatki  jednostek budżetowych

6 049

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 049

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 049

 

 

 

- zakup rur przepustowych

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

4 500

 

92601

 

Obiekty sportowe

4 500

 

 

 

Wydatki bieżące
    z tego:

4 500

 

 

 

1. Wydatki  jednostek budżetowych

4 500

 

 

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 500

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 500

 

 

 

- remont boiska

 

 

 

 

Sołectwo Rzeplin

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17 425

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

17 425

 

 

 

Wydatki bieżące
    z tego:

17 425

 

 

 

1. Wydatki  jednostek budżetowych

17 425

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

17 425

 

 

4270

Zakup usług remontowych

17 425

 

 

 

Wykonanie ogrodzenia wokół remizy

 


4. Ustawa o utrzymaniu czystość i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz. 391) 

DOCHODY

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

545 522

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

545 522

Dochody bieżące

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

545 522

 

 

 

- opłata śmieciowa

 

 

WYDATKI

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

545 522

 

90002

 

Gospodarka odpadami

545 522

 

 

 

Wydatki bieżące
   z tego:

545 522

 

 

 

1. Wydatki  jednostek budżetowych

545 522

 

 

 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

545 522

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

545 522

 

§ 9.

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 10.

 

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 11.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do:

1. Dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetu w granicach działu:

 1. polegających na zmianie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 2. polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami  majątkowymi.
 3. polegających na przeniesieniach miedzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowym poprzez zmniejszenie lub zwiększenie, wydatków bieżących i majątkowych.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000 zł.

 

§ 12.

 

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

 

§ 13.

 

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2014 06:45