Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość zadania

843 521,14 zł, w tym nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa, tablice informacyjne

Źródło dofinansowania i kwota

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (85% wydatków kwalifikowanych)* - 629 014,47 zł

- środki własne Gminy Pruchnik – 214 506,67 zł

Termin realizacji zadania**

08.2012 – 06.2014

Wykonawca zadania***

Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica– budynek administracyjno warsztatowy, remiza w Rozborzu Okrągłym (przetarg IZ 271/13/2013)

2. F.P.H.U „TORABUD”  S.C. ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik – remiza w Jodłowce Parcelacji i Rzeplinie (przetarg IZ 271/13/2013

3. nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe STROBUD mgr Adam Strojny Ul. Wojska Polskiego 1, 37-600 Lubaczów (przetarg IZ 271/15/2013

4. Biznes Polska Roland Jakubowski ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów (art. 4 ust.8 UPZP) – tablice informacyjne

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce RPO 2007-2013

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013


Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

30.08.2012 Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, instalacja gazowa, montaż instalacji solarnej w budynku administracyjno-warsztatowym oraz modernizację kotłowni, instalacja c.o..

31.08. – 29.10.2012 przeprowadzenie przez UMWP oceny formalnej wniosku,

05.12.2012 złożenie wyjaśnień na żądanie UMWP odnośnie oddziaływania projektu na środowisko, w tym w kwestii ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów

17.01. - 24.01.2013 przeprowadzenie przez UMWP oceny merytorycznej wniosku .

08.02.2013 zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach działania 2.2 RPO WP. Projekt Gminy Pruchnik znajduj się na 20 miejscu pośród 122 ocenionych wniosków w zakresie termomodernizacji.

19.02.2013 zakończenie oceny strategicznej wniosków złożonych w ramach działania 2.2 RPO WP.

Pełną listę ocenionych wniosków można znaleźć pod linkiem:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/130221_wybor_projektow_2_2

14.05.2013 podpisanie umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gmina Pruchnik na realizację zadania.

10.06. – 24.07.2013 ogłoszenie przetargu na roboty termomodernizacyjne, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17.06. – 24.07.2013 ogłoszenie przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości : Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły,  otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

31.07.-21.08.2013r. podpisanie umów z Wykonawcami robót termomodernizacyjnych i z inspektorem nadzoru., zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej, podpisanie umowy z firmą Biznes Polska, odbiór tablic

02.08.2013 przekazanie placu budowy Wykonawcom

13.08.-13.09.2013 przedłożenie w Urzędzie Marszałkowskim: wniosku o płatność (refundacji części poniesionych kosztów w 2012r.), dokumentów z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacja powyższego zadania na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie dokumentacji technicznej. Otrzymanie z UM informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność.

30-31.10.2013 podpisanie aneksu do umowy podstawowej zawartej z UM w związku z aktualizacją kwot poprzetargowych, złożenie wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu,

28.11.-31.12.2013 odbiór robót dociepleniowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej od Wykonawców, złożenie wniosków o płatność do UM, UM wyraża zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu., Gmina Pruchnik przedkłada uaktualniony (po zatwierdzonych zmianach) wniosek o dofinansowanie.

10.01.-17.02.2014 Otrzymanie z UM informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosków o płatność złożonych w 2013 roku i br,  podpisanie aneksu nr 2 do umowy podstawowej.

Informację o realizacji w/w zadania można pobrać z poszczególnych lokalizacji:

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jodłówce Parcelacji

- Termomodernizacja budynku administracyjno - warsztatowego w Pruchniku

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rozborzu Okrągłym

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rzeplinie

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.02.2014 14:47
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:01.04.2014 11:47