Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły


Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość zadania

123 6739,97 zł, w tym nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa, tablice informacyjne

Źródło dofinansowania i kwota

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (85% wydatków kwalifikowanych)* - 969 796,76 zł

- środki własne Gminy Pruchnik – 266 943,21 zł

Termin realizacji zadania**

08.2012 – 06.2014

Wykonawca zadania***

Wykonawcy zadania zostaną wyłonieni zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce RPO 2007-2013

** termin rea  lizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013


Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

30.08.2012 Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, instalacja gazowa, montaż instalacji solarnej w budynku administracyjno-warsztatowym oraz modernizację kotłowni, instalacja c.o..

31.08. – 29.10.2012 przeprowadzenie przez UMWP oceny formalnej wniosku,

05.12.2012 złożenie wyjaśnień na żądanie UMWP odnośnie oddziaływania projektu na środowisko, w tym w kwestii ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów

17.01. - 24.01.2013 przeprowadzenie przez UMWP oceny merytorycznej wniosku .

08.02.2013 zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach działania 2.2 RPO WP. Projekt Gminy Pruchnik znajduj się na 20 miejscu pośród 122 ocenionych wniosków w zakresie termomodernizacji.

19.02.2013 zakończenie oceny strategicznej wniosków złożonych w ramach działania 2.2 RPO WP.

Pełną listę ocenionych wniosków można znaleźć pod linkiem:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/130221_wybor_projektow_2_2


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2013 23:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.