UCHWAŁA Nr 171/XXII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie :
uchwalenia Statutu Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lith ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn zm./ oraz art,18 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U.Nr z 2004 r. 64 poz.593/, art.9 ust.2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U Nr 111 poz.535 z późn. zm./ oraz uchwały Nr.l58/XX/04 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17.11.2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rada Gminy

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Nadać statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr.1
do Uchwały Nr 171/XXII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 2.02.2005

Statut
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku

 

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pruchniku, zwany dalej “Domem", działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn zm./
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ginnym/Dz.U z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z poźn zm./,
 3. 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Z 2003 r. Nr 15 poz 148 zpóźn.zm./
 4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U. Nr 111 poz 535
  z późn.zm./
 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy /Dz.U. z 1996 r. Nr 5 poz.38/
 6. Zarządzenia 192/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia zasad określających sposób zorganizowania, prowadzenia, finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pruchniku.
 7. Uchwały Nr 158/XX/04 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17.11.2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pruchniku.
 8. niniejszego Statutu

§ 2

 1. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Pruchnik, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, finansowaną za jej pośrednictwem przez Wojewodę Podkarpackiego.
 2. Siedziba Domu mieści się przy ul.Kościelnej 2 w Pruchniku

Rozdział II - CELE I ZADANIA

§ 3

   Cele Domu obejmują w szczególności :

 1. integrację społeczną tj. umożliwienie osobom niepełnosprawnym pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym,
 2. kształtowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, planowanie budżetu, załatwianie spraw urzędowych,
 3. aktywizowanie uczestników tj. rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach w postaci rehabilitacji ruchowej, zajęciowej, muzykoterapii, psychoterapii,
 4. tworzenie warunków, w których uczestnicy będą mogli realizować potrzeby: bytowe, samorealizacji, rekreacyjno-kulturowe, religijne, towarzyskie, itp.
 5. podtrzymywanie efektów terapeutycznych, wydłużenie okresu remisji choroby poprzez terapię grupową, indywidualną, socjoterapię i terapię zajęciową,
 6. profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego, wzmacnianie samokontroli, stosowania zaleceń terapeutycznych, systematyczne zażywanie leków, udział w różnych formach terapii
 7. kreowanie postaw samorządności i zaangażowania uczestników na rzecz Domu,
 8. umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowości uczestników,
 9. podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami uczestników i ze środowiskiem lokalnym

§ 4

   Zadaniem Domu jest:

 1. zapewnienie rehabilitacji społecznej uczestnikom,
 2. inspirowanie powstania grup wsparcia i wzmocnienie więzi społecznej w środowisku,
 3. zapewnienie psychologicznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

§ 5

Dom realizuje swoje zadania głównie poprzez:

1. udzielenie świadczeń w zakresie rehabilitacji społecznej obejmującej :

 1. podtrzymywanie i rozwijanie u uczestnika umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 2. podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy,
 3. pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
 4. poradnictwo w zakresie świadczeń socjalnych,
 5. doradztwo (pomoc w budowaniu budżetów domowych, rozwiązywanie konfliktów)
 6. kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,
 7. rehabilitację ruchową,
 8. organizowanie imprez świątecznych,
 9. terapię zajęciową w celu własnych umiejętności i uzdolnień

2. Zapewnienie oparcia i samopomocy obejmującej:

 1. aktywizowanie rodzin do uczestnictwa w życiu Domu,
 2. indywidualne poradnictwo dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. współpracę z organizacj ami społecznymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowym, fundacjami oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadań Domu.

3. Opiekę psychologiczną i psychiatryczną, opiekę zdrowotną obejmującą w szczególności:

 1. trening świadomego uczestnictwa we własnej farmakoterapii
 2. konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego,
 3. psychoterapię
 4. opiekę psychologiczną.

Rozdział III - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE DOMU

§ 6

 1. Dom jest placówką dziennego pobytu, obejmującą opieką osoby pełnoletnie, zamieszkałe w szczególności na terenie Gminy Pruchnik, wykazujące zaburzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego.
 2. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.
 3. Dom prowadzi działalność w pomieszczeniach umożliwiających zapewnienie opieki psychiatryczno-psychologicznej, wypoczynku, życia kulturalnego, terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, spożywania posiłków, a także pomieszczeniami i urządzeniami kuchennymi oraz sanitarno-higienicznymi.

§ 7

 1. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku lub, w przypadku wolnych miejsc w Domu, innego Kierownika Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie, w porozumienie z Kierownikiem Domu.
 2. Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Zasady odpłatności za pobyt w Domu określi Rada Gminy odrębną uchwałą.

§ 8

 1. Pracą Domu kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownika powołuje i zwalnia Wójt Gminy Pruchnik.
 3. Kierownik odpowiada za prawidłowe wykonanie zdań Domu.
 4. Kierownik jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Domu.

§ 9

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Domu i zatwierdzany przez Wójta Gminy Pruchnik.
 2. Merytoryczny nadzór nad działalnością Domu sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Rozdział IV - GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10

Nieruchomości przeznaczone na siedzibę Domu są własnością Gminy Pruchnik.

§ 11

Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Pruchnik, finansowaną za jej pośrednictwem ze środków otrzymywanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Podkarpackiego.

§ 12

 1. podstawa gospodarki finansowej Domu jest roczny plan rzeczowo-finansowy, wchodzący w skład budżetu Gminy Pruchnik.
 2. Rzeczowe wskaźniki planu są ustalone zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy w porozumieniu z Wydziałem Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
 3. Roczny plan rzeczowo-finansowy Domu, Kierownik jednostki przedkłada Wójtowi Gminy do ujęcia i zatwierdzenia w budżecie Gminy Pruchnik.
 4. Kierownik Domu sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedkłada je Wójtowi Gminy.
 5. Obsługę księgową zapewni Urząd Gminy Pruchnik. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem tej obsługi oraz ewentualne koszty jej prowadzenia zostaną uregulowane w stosownym porozumieniu między Kierownikiem Domu a Wójtem Gminy.

§ 13

Dochodami Domu są:

 1. dotacje celowe z budżetu Wojewody
 2. dotacje z budżetu Gminy Pruchnik
 3. dotacje z budżetu innych gmin w przypadku uczestników z poza Gminy Pruchnik,
 4. zapisy, darowizny, datki od sponsorów.

Rozdział V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Dom używa podłużnej pieczęci zawierającej jego nazwę i adres.

§ 15

Z treścią Statutu i Regulaminu organizacyjnego powinny być zapoznani wszyscy uczestnicy i pracownicy Domu

§ 16

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:31.03.2005 09:23
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.04.2005 12:30