Wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawca wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów kom...

UCHWAŁA Nr 257/XXXIV/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawca wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Wyraża się zgodę i upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zawarcia umowy na okres przekraczający rok budżetowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do wysokości 864 000 zł.


§ 2.


Zobowiązanie określone w §1 zostanie pokryte z dochodów własnych gminy w 2015 roku.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawca wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów kom...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2014 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż