Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2014 roku.

UCHWAŁA Nr 254/XXXIV/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 271 342 zł
w tym:

 • środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizacje zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 140003R Jodłówka - Leśniczówka dz. Nr ewid. 2666/3: 210 000 zł
 • środki na dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Pruchniku od Gminy Rożwienica: 6 000 zł
 • darowizna dla SP w Jodłówce na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: 5 000 zł
 • dotacja z WFOŚIGW na usuwania wyrobów azbestowych: 50 342 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 168 251 zł
w tym:

 • subwencja oświatowa: 23 921 zł
 • dotacja z MSiT na modernizację stadionu: 144 330 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie pisma MF nr ST3/4820/2/2014, MAiC nr DUSKŻ-I.864.308.2014 oraz porozumienia z Gminą Roźwienica.


Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 335 226 zł
w tym:

 • remont drogi gminnej Nr 140003R Jodłówka - Leśniczówka dz. nr ewid. 2666/3: 265 000 zł
 • zakup paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne do ŚDS w Pruchnik: 6 000 zł
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w SP w Jodłówce: 5 000 zł
 • usuwanie wyrobów azbestowych: 59 226 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 232 135 zł
w tym:

 • remont dróg gminnych: 55 000 zł
 • modernizacja stadionu w Pruchniku: 177 135 zł

3. Dokonuje się zamiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Zakup wiaty turystycznej i wyposażenia zagospodarowania terenu w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruchniku” realizowanego w ramach PROW.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2014 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2014 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż