UCHWAŁA Nr 211/XXIX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2005 r. w sprawie :
zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2005 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. “e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 690.304 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta cztery złote) na realizację zadania: "ewitalizacja zabytkowego rynku w Pruchniku w 2006 roku".

§ 2.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2006 roku z następujących źródeł:

  1. Podatku od nieruchomości.
  2. Subwencji ogólnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zciągnięciezobowiązań w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.01.2006 17:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak