UCHWAŁA Nr 212/XXIX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2005 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Działając na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

1.   Zwiększa się dochody budżetowe gminy o kwotę 66.181 zł
      w tym:

 • sprzedaż majątku gminy 4.900
 • odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym 7.781
 • zwrot za co. w budynkach komunalnych 2.500
 • użytkowanie wieczyste gruntów 1.000
 • środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 10.000
 • wpływy na korzystanie dzieci z wyżywienia w świetlicy szkolnej 40.000

2.   Zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę 55.400
     
w tym :

 • czynsze za lokale mieszkalne 15.400
 • wpływy za korzystanie dzieci z wyżywienia w przedszkolu 40.000

     Szczegóły zawiera załącznik Nr l do niniejszej uchwały

§ 2.

1.   Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę 105.924 zł
      w tym :

 • modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 20.000
 • opracowanie koncepcji wodociągowej w m. Pruchnik – Korzenie 4.000
 • umowy zlecenia i o dzieło w ŚDS, przedszkolu i w pozostałych zadaniach w zakresie kultury 7.500
 • wynagrodzenie i pochodne od nich dla dwóch pracowników administracji świetlicy szkolnej przy SP Nr 1 w Pruchniku 11.643
 • zakup żywności w świetlicy szkolnej 40.000
 • dotacja dla instytucji kultury 16.000
 • odsetki od opłat dotyczących korzystania ze środowiska 781
 • przebudowa drogi gminnej Rzeplin- Świebodna na odcinku od km 0+000 do km 1+100,00 6.000

2.   Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy 95.143
     
w tym:

 • utrzymanie dróg gminnych 10.000
 • zakup pozostałych usług w ŚDS, przedszkolu i w pozostałych zadaniach w zakresie kultury 7.500
 • wynagrodzenia i pochodne od nich dla dwóch pracowników administracji świetlicy szkolnej przy SP Nr 1 w Pruchniku 11.643
 • zakup środków żywności w przedszkolu 40.000
 • rezerwa ogólna 20.000
 • budowa drogi gminnej w Rzeplinie 6.000

    Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 212/XXIX/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 września 2005r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

700

-

-

Gospodarka mieszkaniowa

8.400

15.400

70005

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8.400

15.400

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

4.900

-

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1.000

-

0830

Wpływy z usług

2.500

-

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-

15.400

758

-

-

Różne rozliczenia

7.781

-

75814

-

Różne rozliczenia finansowe

7.781

-

0920

Pozostałe odsetki

7.781

-

600

-

--

Transport i łączność

10.000

-

60017

-

Drogi wewnętrzne

10.000

-

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

10.000

-

801

-

-

Oświata i wychowanie

-

40.000

80104

-

Przedszkola

-

40.000

0830

Wpływy z usług

-

40.000

854

-

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

40.000

-

85401

-

Świetlice szkolne

40.000

-

0830

Wpływy z usług

40.000

-

Razem:

66.181

55.400


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 212/XXIX/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 września 2005r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

-

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

4.781

-

40002

-

Dostarczanie wody

4.781

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.000

-

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

781

-

600

-

-

Transport i łączność

26.000

16.000

60017

-

Drogi wewnętrzne

20.000

-

4270

Zakup usług remontowych

20.000

-

60016

-

Drogi publiczne gminne

6.000

16.000

4270

Zakup usług remontowych

-

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.000

6.000

758

-

-

Różne rozliczenia

-

20.000

75818

-

Rezerwy ogólne i celowe

-

20.000

4810

Rezerwy

-

20.000

801

-

-

-

Oświata i wychowanie

1.000

52.643

80104

-

Przedszkola

1.000

52.643

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

1.000

4220

Zakup środków żywności

-

40.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

9.729

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

1.676

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

238

852

-

-

Pomoc społeczna

287

287

85203

-

Ośrodki wsparcia

287

287

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

287

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

287

854

-

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

51.643

-

85401

-

Świetlice szkolne

51.643

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9.729

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.676

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

238

-

4220

Zakup środków żywności

40.000

-

921

-

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

22.213

6.213

92105

-

Pozostałe zadania w zakresie kultury

6.213

6.213

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.213

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

6.213

92109

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

16.000

-

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

16.000

-

Razem:

105.924

95.143


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.01.2006 17:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak