DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW, SKREŚLENIE ZE SPISU WYBORCÓW

 

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów tj. 12.05.2014 r. może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 20.05.2014 r. może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz Policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek wniesiony na piśmie, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów tj. od 5 do 12.05.2014 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.

 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie (form.6), zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie (form.7) osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 23.05.2014 r. (w godz. pracy Urzędu).

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW


Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5. do 16.05.2014 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r (form.8). Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Pruchniku, parter pokój nr 10, Pani Aleksandra Jarosz-stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów tożsamości tel. 16/6236140,

Godziny pracy Ewidencji Ludności:

we wtorki od 8:00 - 16:00

w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 - 15:00

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku.

Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942 ze zm.)Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014 r. Poz. 231).

Tryb odwoławczy

Każdy może wnieść do Burmistrza Pruchnika reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. a decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dopisanie do spisu wyborców, skreślenie ze spisów wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:07.05.2014 09:53
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:07.05.2014 10:15