UCHWAŁA Nr 213/XXIX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2005 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2005 rok i ustalenie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 01. 142. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 110 i art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 168/XXII/05 z dnia 02.02.2005 r. w sprawie budżetu Gminy Pruchnik na 2005 rok wprowadza się § 10 a o następującej treści:

"Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

 1. Ekologiczna gmina - ujęty w wykazie stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały".
 2. Dobre drogi - ujęty w wykazie stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały".

Powyższe załączniki stanowić będą załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 213/XXIX/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 września 2005r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 168/XXII/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 2 luty 2005r.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn. "Ekologiczna gmina".

 1. Cel programu: uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, poprawa warunków sanitarno - epidemiologicznych gminy, polepszenie warunków życia mieszkańców
 2. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Pruchnik
 3. Okres realizacji programu: 2005 - 2007.
 4. Łączne nakłady finansowe: 1.750.094

Zadania objęte programem

Nakłady finansowe

Wysokość wydatków w latach

Okres realizacji (od-do)

2005

2006

2007

Modernizacja stacji uzdatniania wody Hawłowice

232.000

123.000

109.000

-

2005-2006

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap III w Gminie Pruchnik

682.978

-

682.978

-

2006

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka i Świebodna etap IV w Gminie Pruchnik

835.116

-

800.000

35.116

2006-2007

Razem:

1.750.094

123.000

1.591.978

35.116

-


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 213/XXIX/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 września 2005r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 168/XXII/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 2 luty 2005r.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn "Dobre drogi".

 1. Cel programu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dla użytkowników dróg, dogodniejsze połączenia sąsiadujących ze sobą sołectw, poprawienie parametrów dróg istniejących co skutkować będzie wzrostem rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu i uczyni go bardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym i turystycznym. Poprawi się również jakość i komfort życia mieszkańców gminy.
 2. Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy w Pruchniku
 3. okres realizacji programu: 2005 – 2007
 4. łączne nakłady finansowe: 1.290.321

Zadania objęte programem

Nakłady finansowe

Wysokość wydatków w latach

Okres realizacji
(od-do)

2005

2006

2007

"Przebudowa drogi gminnej w Rzepin - Świebodna od km 0+000 do km 1+100,00"

590.321

6.000

584.321

-

2005-2006

"Modernizacja drogi Pruchnik Górny - Jodłówka (1750 m)

700.000

-

400.000

300.000

2006-2007

Razem:

1.290.321

6.000

984.321

300.000

-


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok i ustalenie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.01.2006 17:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak