UCHWAŁA Nr 262/XXXV/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 129 078 zł w tym:

 • dotacja z PROW na realizację zadania pn. „rewitalizacja parku” 38 000 zł
 • zwrot podatku VAT 84 380 zł
 • dotacja na POKL w OPS w Pruchniku 6 698 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 419 078 zł w tym:

 • modernizacja stadionu w Pruchniku 9 000 zł
 • przebudowa sieci gazowej na boisku przy Szkole Podstawowej w Jodłówce 17 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jodłówce 7 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na rewitalizację rynku w Pruchniku (ul. Kościelna) 7 380 zł
 • projekt na przebudowę przyłącza wodociągowego w Hawłowicach 6 000 zł
 • rewitalizacja parku w Pruchniku (zadania w ramach PROW) 66 000 zł
 • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego 300 000 zł
 • realizacja POKL w OPS 6 698 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Pruchnik o kwotę 290 000 zł w tym:

 • zakup gruntów pod drogi 190 000 zł
 • remonty dróg gminnych 100 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.


3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej przy realizacji przedsięwzięć w ramach FS tj.:

 • Sołectwo Jodłówka-Parcelacja kwota 1 700 zł, zmiana polega na zmniejszeniu paragrafu - zakupu usług remontowych, a wprowadzeniu nowego paragrafu wynagrodzenia bezosobowe
 • Sołectwo Świebodna kwota 4 500 zł, zmiana polega na zmniejszeniu paragrafu - wynagrodzenia bezosobowe, a wprowadzeniu nowego paragrafu zakupu usług remontowych.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały


§ 3.


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.05.2014 06:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.05.2014 22:15