UCHWAŁA Nr 263/XXXV/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Udzielić z budżetu Gminy Pruchnik w 2014 roku Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej w kwocie 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych – budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik.


§ 2.


Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.


§ 3.


Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.05.2014 06:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak