UCHWAŁA Nr 214/XXIX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2005 r. w sprawie :
zmiany siedziby Gimnazjum Publicznego w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przenosi się siedzibę Gimnazjum Publicznego w Pruchniku z budynku przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22 do nowego budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 12.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana siedziby Gimnazjum Publicznego w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.01.2006 17:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak