Na podstawie uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19.11.2015 r. uchyla się w całości Uchwałę Nr 264/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

UCHWAŁA Nr 264/XXXV/2014

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz .U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 • szkole – należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę podstawową, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepubliczne gimnazjum, w tym z oddziałami integracyjnymi wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miejski w Pruchniku,
 • przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne, w tym z oddziałami integracyjnymi i niepubliczne przedszkole specjalne, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miejski w Pruchniku,
 • innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć inne niż przedszkola formy tzn. niepubliczny punkt przedszkolny, niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego działający na terenie Gminy Pruchnik,
 • uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka oraz dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;
 • organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Pruchnik,
 • podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną, przedszkole niepubliczne lub inną placówkę niepubliczną, otrzymujące dotację z budżetu Gminy Pruchnik,
 • wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą szkołę, przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego,
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 2.

 

Podstawa obliczania dotacji

 1. Przedszkolu przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 90 % ustalonych w budżecie Gminy Pruchnik wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Pruchnik, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego, przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik.
 2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą dotację z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pruchnik, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetowe Gminy Pruchnik, a na ucznia niepełnosprawnego – w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej prze Gminę Pruchnik.
 3. Niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i szkołom podstawowym które to podmioty, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko, z budżetu Gminy Pruchnik, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik.
 4. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Pruchnik na rok udzielenia dotacji.
 5. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, inne niż wymienione w ust. 90 ust. 2 a ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia, z budżetu Gminy Pruchnik, dotację w wysokości równej kwocie odpowiadającej 50% ustalonych w budżecie Gminy Pruchnik wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Gminy Pruchnik szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
 6. Dotacje, o których mowa w ust. 1-5 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na cele określone w art. 90 ust. 3d ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827).

§ 3.

 

Tryb udzielania dotacji

 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego, złożony do Burmistrza Pruchnika nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacji nie przyznaje się, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po terminie lub jeżeli nie zawiera wymaganych danych.
 4. Uprawniony do otrzymania dotacji składa w Urzędzie Miejskim w Pruchniku do 10 dnia każdego miesiąca roku, w którym przekazywana jest dotacja, informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów.
 5. W informacji, o której mowa w ust. 4, podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów spoza terenu Gminy Pruchnik (wraz z informacją na temat gmin zamieszkania takich uczniów).
 6. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 7. Dotacja przekazywana jest od następnego roku budżetowego w transzach miesięcznych na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenia dotacji w 12 miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
 8. Dotację udzieloną szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego cofa się od dnia zaprzestania działalności, bądź z chwilą wykreślenia z ewidencji.
 9. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) liczbę uczniów, na których udzielona jest dotacja ustala się odpowiednio:
  • w szkołach – wg stanu wykazanego w informacji miesięcznej w czerwcu, łącznie z absolwentami, którym w czerwcu wręczono świadectwo ukończenia szkoły, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy uczniów,
  • w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nie funkcjonujących w miesiącach wakacyjnych (lipiec i/lub sierpień) liczbę uczniów, na których udzielana jest dotacja w tych miesiącach ustala się wg stanu na miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego nie funkcjonuje. 

§ 4.

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji

 1. Organ prowadzący podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.
 2. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla podmiotu dotowanego umieszcza się na trwale opis określający nazwę podmiotu dotowanego i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Pruchnik.
 3. Organ prowadzący sporządza i przekazuje organowi dotującemu półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji.
 4. Rozliczenie półroczne przekazywane jest w terminie do 15 lipca danego roku, a sprawozdanie roczne w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazana została dotacja.
 5. W przypadku gdy podmiot dotowany kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
 6. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
 7. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pruchnik, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 8. W rozliczeniach wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący podmiot dotowany wykazuje wydatki sfinansowane ze środków dotacji określone w art. ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
 9. W przypadku gdy podmiot dotowany kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

§ 5.

 

Tryb i zakres kontroli

 1. W podmiotach dotowanych Burmistrz Pruchnika może okresowo przeprowadzić kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 3e ustawy.
 2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego upoważnieni przez Burmistrza Pruchnika, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Burmistrza, w którym wskazuje się kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, szacunkowy czas trwania kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
 3. Organ dotujący kontroluje prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji pod względem:
  • zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały, na podstawie dokumentacji podmiotu dotowanego stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji,
  • prawidłowości wykorzystania przyznanej szkole lub placówce dotacji,
  • zgodności złożonego półrocznego/rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową podmiotu dotowanego.
 4. Gmina Pruchnik może żądać przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.
 5. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku mogą przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu dotowanego, w zakresie wskazanym w § 5 ust. 3.
 6. O podjęciu kontroli Burmistrz Pruchnika zawiadamia organ prowadzący podmiot dotowany, co najmniej na trzy dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
 7. W związku z prowadzoną kontrolą upoważnieni pracownicy, zwani dalej „kontrolującymi”, mają prawo wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez podmiot dotowany, wglądu w dokumentację organizacyjną i finansową w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
 8. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do zapewnienia kontrolującym warunków umożliwiających przeprowadzenie kontroli, w szczególności wyodrębnionego pomieszczenia.
 9. Kontrolujący mogą żądać w szczególności sporządzenia odpisów lub wyciągów dokumentów, jak również zestawień lub wyliczeń opartych na dokumentach.
 10. Kontrolujący mają prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osoby prowadzącej podmiot dotowany oraz od przedstawicieli podmiotu dotowanego w zakresie objętym kontrolą.
 11. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który zawiera w szczególności:
  • wskazanie podmiotu dotowanego objętego kontrolą i osoby prowadzącej ten podmiot;
  • wskazanie osób kontrolujących;
  • wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą;
  • wskazanie zakresu tematycznego kontroli;
  • opis ustalonego stanu faktycznego;
  • wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości;
  • zestawienie załączników do protokołu.
 12. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego.
 13. Podpisanie protokołu następuje w ciągu 4 dni od daty przekazania protokołu osobie prowadzącej podmiot dotowany lub wskazanemu przez nią przedstawicielowi podmiotu dotowanego.
 14. Osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego mogą odmówić podpisania protokołu, wskazując na piśmie przyczyny odmowy. Pismo powinno być doręczone kontrolującym w ciągu 5 dni od dnia odmowy podpisania protokołu.
 15. Kontrolujący w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma, o którym mowa w ust. 3, zobowiązani są ustosunkować się do podniesionych tam okoliczności.
 16. Na podstawie wyników kontroli, Burmistrz Pruchnika przekazuje w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli, organowi prowadzącemu podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, w którym zawiera w szczególności ustalenia w zakresie stanu faktycznego oraz ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych naruszeń.
 17. Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania Burmistrzowi Pruchnika, w terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 6.

 

Przepisy końcowe

 

Traci moc :

 1. Uchwała Nr 201/XXV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 2. Uchwała Nr 204/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XXV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UCHYLONA" Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.05.2014 06:47
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.11.2015 12:13