Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Przebudowa drogi Rzeplin - Świebodna"

UCHWAŁA Nr 172/XXII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie:
wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pt."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeplin - Swiebodna o 11665 R od km 0+000 do km 2+123,25" i zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2005 - 2006 niezbędnych środków na to zadanie.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9, lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeplin - Swiebodna o 11665 R od km 0+000 do km 2+123,25" w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Działania Nr 3,1 - Obszary wiejskie w kwocie 1.849.096 zł /słownie: jeden milion osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych/.

§ 2

Zabezpieczyć w budżecie gminy na lata 2005 - 2006 niezbędne środki finansowe zapewniające przebudowę w/w drogi i tak:

    • środki budżetu państwa - 184.910 zł
    • środki własne gminy- 277.364 zł
    • ZPORR- 1.386.822 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Przebudowa drogi Rzeplin - Świebodna"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2005 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż