UCHWAŁA Nr 216/XXIX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2005 r. w sprawie :
nadania Gimnazjum Publicznemu przy ul. Szkolnej 12 w Pruchniku imienia Księdza Bronisława Markiewicza.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) oraz § 1 ust. 3 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Nadać Gimnazjum Publicznemu w Pruchniku przy ul. Szkolnej 12 imię “Ks. Bronisława Markiewicza".
  2. Pełna nazwa Gimnazjum Publicznego w Pruchniku będzie brzmieć: “ Gimnazjum Publiczne im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie Gimnazjum Publicznemu przy ul. Szkolnej 12 w Pruchniku imienia Księdza Bronisława Markiewicza.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.01.2006 17:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak